Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

 

Svejbæk Vandværk

Bestyrelsens beretning 2018:

Velkomst

Jeg vil starte med at konstatere, at det har været særdeles godt at sælge vand for Svejbæk Vandværk i det forløbne år – sådan startede jeg bestyrelsens beretning sidste år – og det gør jeg igen i år. Vi har hos forbrugerne fået afregnet 27.927 m3 – skønt vi kun har udpumpet 27.716 m3 – det giver et positivt ”svind” på 0,7 %. Hvordan kan det nu lade sig gøre? Der er flere mulige forklaringer – en mulighed kan være aflæsning hos forbrugerne på forskellige datoer – der er jo ca 3 uger til rådighed for aflæsning – og hvis alle forbrugere rykker aflæsning 1 dag, betyder det en forskel på ca 80 m3 eller ca. 0,3 %. En anden mulighed er den tilladte afvigelse på vandmålerne i drift, som er + /- 4 %. Normalt vil vi sige, at vi har en meget nøjagtig angivelse af den vandmængde, som vi udpumper, da den registreres på vandværkets elektroniske flowmåler

I år har vi i forbindelse med nødforsyning købt over 3000 m3 fra Silkeborg Forsyning – måske er der en unøjagtighed i den opmålte mængde her –  hvis vi i realiteten har fået leveret en lidt større vandmængde end beregnet og afregnet med Silkeborg Forsyning, så siger vi da tak!!!! Den nævnte nødforsyning var i årets første måneder, hvor vi skulle have nyt trykforøgningsanlæg installeret og indkørt. Dette anlæg – placeret ved rentvandsbeholder ved hjørnet Julsøvej / Julsøvænget er en nyudvikling, som har voldt leverandøren Grundfos lidt kvaler – vi bliver dog holdt skadesløse.

Vi har i løbet af 2017 fået 4 nye forbrugere, derved var der ved udgangen af 2017 i alt 283 forbrugere og flere er på vej (har allerede registreret 2 i 2018). Inden længe vil vi runde 300 forbrugere - måske det skal markeres! Alene nyudstykningen på Lynggårdsvænget vil bidrage med 14 nye forbrugere.

Vi har haft fokus på, om vandtryk i den nye udstykning er tilstrækkelig stort – og det er tilfældet. Derimod må vi konstatere, at vandtryk på den øverste del af Lynggårdsvej stadig ikke er OK. Det er vi i øjeblikket ved at gøre noget ved – i den øvre del af Lynggårdsvej vil blive etableret et trykforøgningsanlæg dimensioneret til antallet af husstande. Vi arbejder i øjeblikket med at finde en placering af anlægget.

Vi arbejder desuden i samarbejde med Silkeborg Forsyning med at få etableret vandforsyning til Skyttehuset Camping og Hvidovre Kommunes kursusejendom på Svejbækvej (på den anden side Gudenåen) Da det er udenfor vores forsyningsområde, sker tilslutning på særlige vilkår – afholdelse af udgifter til underføring Gudenåen deles mellem de 2 nye tilslutninger

Vi har i Svejbæk tradition for vand af god kvalitet, hvilket også den seneste vandanalyse foretaget på vandværk 04-10-2017 viser. Resultater kan ses her og på vores hjemmeside www.svejbaekvand.dk I forbindelse med denne kontrol fik vi også testet vandet for evt. indhold af cloridazon – det i medierne meget omtalte ”nyopdagede” pesticid – der var intet at påvise hos os. Også indholdet af nitrat i vandet har været meget omtalt på det seneste, her har vi et meget lavt indhold – langt under grænseværdien. Her kan være en sammenhæng med området, hvor vores grundvand dannes og indvindes. Området er beliggende nord for jernbanen i en kile op mod Linå – meget af området er skov med lav udvaskning af nitrat. Det er vigtigt at påpege, at bl.a. nyudstykning på Lynggårdsvænget ligger i området, og vi vil da gerne opfordre alle forbrugere om at være meget varsomme med det private forbrug af pesticider – gerne helt undgå brugen

Silkeborg Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde indsatsplan for drikkevand i Silkeborg Nord – Svejbæk Vandværk hører herunder. Umiddelbart ser der ikke ud til at blive nogen tiltag for os. Vi vurderes som sårbare grundet vores placering i byområde, men da vi ikke har landbrug i vores BNBO (boringsnære beskyttelsesområde), pålægges vi ikke at betale erstatning til naboer for at ophøre med brugen af sprøjtemidler. Private forbrugere i vandværkets nærhed bliver ikke pålagt sprøjteforbud med pesticider, men vi kan her gentage henstillingen om at begrænse forbruget, evt. ophøre med brugen af pesticider. Vores indvindingsområde / opland vurderes til at være sårbart grundet geologiske forhold, men heldigvis er nitratudvaskning grundet områdets udnyttelse lavt.I indsatsplanen er nøje beskrevet de enkelte risici i vandværkets nærhed og indvindingsområde / opland – kan i øvrigt ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Efterfølgende vil det blive vurderet, om vores forsyningsområde skal ændres

I forbindelse med fremtidige analyser af vores vand, ændres praksis jvf. ny bekendtgørelse, så der skal tages straksprøver hos forbrugernes taphaner – uden at vandet forudgående har løbet af hanen. Det har været genstand for en del kritik bl.a. fra den forening vi er medlem af, Danske Vandværker. Det må forudses, at vandværket fremover vil få ”skyld” for en del overskridelser af grænseværdier hos den enkelte forbruger. For at være på forkant, vil vi i forbindelse med sådanne prøvetagninger efterfølgende lave en ”flushprøve” på den samme hane ( hvor vandet løber ). Dette betragtes som en prøve på ledningsnet, og en sådan prøve kan være anvendelig i tvivlssager – hvem har ansvar for evt overskridelser af grænseværdier? Desuden vil vi så vidt muligt samme dag få foretaget prøve på vandværk – så vi har et samlet billede fra denne dag. Svejbæk Vandværk udvælger forbrugere, som på skift vil blive udtaget til prøvetagning. Vi vil naturligvis tage kontakt til de udvalgte forbrugere, som skal repræsentere forskellige dele af forsyningsområdet

Driften på vandværket har generelt været stabil gennem året – kun få afbrydelser af vandforsyning. I et tilfælde observerede vi en usædvanlig høj udpumpning fra vandværk, hvilket kunne tyde på ledningsbrud. Ved hjælp af sektionsbrønde fandt vi frem til, at utætheden var øst for vandværket – vi fik udelukket nogle muligheder, og det viste sig at være et brud på et vandrør i et hus på Kalsholtvej – som vist førte til en del vand i kælderen. Vi har stor glæde af de etablerede sektionsbrønde, senest har vi fået etableret en sådan ved nedkørslen til Julsøvænget. Brøndene giver, ud over mulighed for afspærring af dele af ledningsnet, også mulighed for at lokalisere utætheder og svind til et afgrænset område. På vandværket har vi fået lavet pudsearbejde i kælder, som efterfølgende er blevet malet. Efterfølgende har vi fået sat ny yderdør i vandværk – den er som i kan se meget blå!! Og vigtigst – den er med væsentlig bedre låsesystem end den gl dør. Internt har vi i forbindelse med vores ledelsessystem indført en log, hvor alle hændelser, store som små, skrives ind. Det er faktisk et rigtig godt værktøj, som vi i fremtiden vil få stor glæde af.

En ny lov om behandling af personfølsomme oplysninger betyder, at vi skal være meget påpasselige med, hvad vi opbevarer. Silkeborg Forsyning varetager forbrugsafregning for os, og vi har ikke adgang til forbrugernes cpr.nr eller lignende. I det hele taget er det en meget travl periode for de små vandværker med mange nye krav og lovændringer. En lovændring, som vil berøre os, er den nye lov om LER (ledningsejerregistrering), som træder endeligt i kraft i 2022. Inden da skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret, og hvis en graveaktør henvender sig til LER, skal svar foreligge inden 2 timer. Det er i dag et krav, at alle der skal grave i jorden (dog ikke kartofler op ) skal henvende sig til LER, og den enkelte ledningsejer har så 5 dage til at sende de ønskede ledningsoplysninger. En opgave vi nu udfører selv. Det kan vi ikke med de nye krav til hurtigt svar – løsningen er at hyre et firma til at gøre dette – hvem skal betale for det? Ja rigtigt, det skal du som forbruger. En anden lille vigtig detalje i den sammenhæng er, at når jeg svarer på en LER-henvendelse er mit svar ofte tilføjet lidt lokalkendskab – det skal vi ikke vente fremover. Og det er værd at tilføje, at LER jo er sat i verden for at forhindre graveskader

I den forbindelse er det vist på plads endnu en gang at appellere til forbrugerne om at værne om deres stophane – sørge for den er tilgængelig – der kan pludselig blive brug for den. Desværre ser vi af og til, at selv nyetablerede stophaner ”forsvinder” uden markering under fliser eller lignende

Vi har fremadrettet i tankerne at få renoveret ledningsnet på Julsøvej vest for vandværket, da vi på denne del af ledningsnet har en del gamle anboringer, som kan give anledning til større ledningsbrud. Også yderligere forstærkning af ledningsnet under jernbanen og opad Lynggårdsvej er i kikkerten. Det er så også klart, at det er de mest komplicerede dele af ledningsnet, vi her skal have fat i. Hermed menes placering af vores forsyningsledning kontra andre kabler – underføring jernbane m.v.

Som Preben efterfølgende vil forklare, har vi efter bestyrelsens beslutning skiftet revisor. Dette ikke mindst for at kunne spare en del penge.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med jer som forbrugere

Tak for ordet

På betyrelsens vegne

Torben Jensen

 

NYHEDSBREV DECEMBER 2017

 

 

NYT VEDRØRENDE KLAGEMULIGHED

 

Salten VVS planlægger udskiftning af målere i vores sektionsbrønde mandag 21-09-15

Udskiftning vil foregå i tidsrum 9 til 16 og kan medføre kortvarige afbrydelser af vandforsyning i de berørte områder ( 5 - 10 min. pr. udskiftning )

 

God Sommer! Vi sørger for det kolde og rene vand - langt bedre kvalitet end flaskevand!

 

 

Generalforsamling 2015

 

NYHEDSBREV JULEN 2014

Aflæsning af vandmålere - VIGTIGT

EnergiMidt har udsendt selvaflæsningskort til alle forbrugere. Er kortet ikke modtaget – kontakt venligst EnergiMidt. Aflæsningen skal være EnergiMidt i hænde senest 3. januar 2015.

Udskiftning af samtlige vandmålere

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, skal samtlige forbrugsmålere skiftes i første halvår af 2015. Vi overgår til turnusudskiftning af alle målere med 6 års interval. Arbejdet påbegyndes mandag den 19. januar 2015 og udføres af Salten VVS. I vil blive kontaktet af Salten VVS forud for udskiftningen.  Vigtigt: Svejbæk Vandværk betaler for udskiftningen af vandmåleren – evt. merarbejde betales af forbrugeren. I forbindelse med udskiftning udleveres en kopi af målererklæring til forbrugeren (jer) med oplysning om målervisningen ved udskiftning.

Gentagelse fra nyhedsbrev i oktober:

VIGTIGT: Check, at der umiddelbart før måleren er en virksom afspærringshane. Er dette ikke tilfældet, er der mulighed for at få jeres egen VVS-installatør til at bringe forholdet i orden, inden vi skal foretage udskiftning. Ellers vil der i forbindelse med målerudskiftningen blive monteret en afspærringshane for jeres regning. I forbindelse med udskiftningen af måleren, vil evt. fejl og mangler blive påtalt, og der vil efterfølgende blive lavet en kontrol for at sikre, at disse er blevet rettet.

Vandanalyse den 9. oktober 2014

Der er foretaget en normalkontrol samt en kontrol for organisk mikroforurening på vandværket. Alle værdier er tilfredsstillende.  Så I kan roligt sætte postevand på bordet til jul – bedre kvalitet end flaskevand. Resultatet kan ses på www.svejbaekvand.dk  .

Kurser + ledelsessystem

Klaus Kirkegaard har nu bestået både driftskursus og hygiejnekursus, og vi er næsten færdige med version 1 af ledelsessystemet for Svejbæk Vandværk.

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes på Aalekroen torsdag den 26. marts kl. 19.  Kom og hør lidt om, hvad vi arbejder med lige nu og vores forventninger til fremtiden.  Hvad mener du? Skal vi også fremover have et selvstændigt vandværk i Svejbæk? Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2015. Endelig indkaldelse udsendes senere.

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

Alle vandmålere skiftes i første halvår 2015: Efter sidste afprøvning af vandmålere i drift i efteråret 2013, fik vi forlænget driftsperioden på vore målere til 2016. Vi fik dog en anmærkning om, at vores parti ikke må indeholde målere af forskelligt fabrikat. Som en konsekvens deraf har vi besluttet at udskifte ALLE målere i første halvår 2015.  I vil få nærmere besked forud for arbejdet, som udføres af Salten VVS.

VIGTIGT: Check, at der umiddelbart før måleren er en virksom afspærringshane. Er dette ikke tilfældet, er der mulighed for at få jeres egen VVS-installatør til at bringe forholdet i orden, inden vi skal foretage udskiftning. Ellers vil der i forbindelse med målerudskiftningen blive monteret en afspærringshane for jeres regning. I forbindelse med udskiftningen af måleren, vil evt. fejl og mangler blive påtalt, og der vil efterfølgende blive lavet en kontrol for at sikre, at disse er blevet rettet.

Vi vil samtidig overgå til fast turnusudskiftning hvert 6 år.  Dette betyder, at ALLE målere igen skal udskiftes i 2021. I forbindelse med en ”turnus”- udskiftning skal der ikke foretages afprøvning af vandmålere – afprøvning af målere er efterhånden blevet praktisk umuligt for små vandværker på grund af en omfattende og meget kompleks lovgivning for stikprøver og opdeling af målere i partier. Vi vil ikke opsætte fjernaflæste målere denne gang, da vi har vurderet merprisen til at være for stor.

Energibesparende foranstaltninger på vandværk:

Først på året blev vores råvandsspumper og filtre renset og forskellige rørføringer på vandværk skiftet, så vi nu har fornyet alle rør på vandværket indenfor de seneste år.  I september fik vi monteret frekvensomformere til styring af råvandspumperne. Dette muliggør en daglig drift med lavere strømforbrug på pumperne. Ved at nedsætte flowet ved oppumpning af råvand, får vi tilmed en bedre filtrering af vandet. Derudover har vi overvejelser om en udskiftning af trykforøgnings-anlægget, hvilket også vil give en energibesparelse.

 Seneste vandanalyse: 25. marts blev der foretaget kontrol på ledningsnettet hos en forbruger. Alle resultater er flotte.  Ny kontrol foretages først i oktober. Kan ses på www.svejbaekvand.dk

 Vandforbrug / svind: Vandværkets udpumpede mængde er nogenlunde konstant fra år til år. Der har i år ikke været store udsving i sommerperioden, hvilket sikkert skyldes, at nedbøren i foråret faldt i vækstperioden, og behovet for havevanding derved er mindsket.  Svindet er reduceret, bl.a. grundet fjernelse af en defekt stophane på Lilleøvej – her var et meget stort vandspild.  Vi vil igen minde om, at der IKKE må forefindes aftapningssteder mellem stophane og vandmåler – heller ikke ubenyttede. Check din installation, kontakt os gerne ved tvivl og få om nødvendigt forholdene bragt i orden. Husk at bruge et autoriseret VVS-firma.  På vores vandledninger frem til og med vandmåleren må der IKKE laves sort arbejde – også af hensyn til vandkvaliteten for os alle!!!  Dette gælder også gravearbejde med maskine omkring/ved vandledninger.

 Lovbefalede kurser og ledelses-system: Vi skal for at overholde nye lovkrav, sende den driftsansvarlige (Klaus Kirkegård) på kursus i hygiejne og drift. Klaus har bestået det første af kurserne.

Samtidig arbejder vi med at lave et ledelsessystem for vandværket – det vil primært sigte mod, at alle driftsrutiner og lignende er beskrevet.

 Med ønsket om et godt efterår,

Bestyrelsen

 

Svejbæk Vandværk: Generalforsamling 2014. 27. marts 2014

Til stede fra bestyrelsen var: Torben Jensen, Preben Jørgensen, Klaus Kirkegaard og Hans Jørgen Pedersen.  Niels Strandgaard havde meldt afbud.

Til stede var desuden otte personer, repræsenterende fem andele.

 1.                   Valg af dirigent: Niels Erik Jensen valgt

2.                   Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen: Beretningen gav anledning til en generel diskussion af muligheder for opsætning af fjernaflæste målere, både hvad angår praktiske og økonomiske forhold i den forbindelse, og også diskussion af reglerne for den lovpligtige kontrol af vandmålere i drift.

Beretningen blev  godkendt.

3.                   Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen: Gennemgang af driftsregnskab gav ikke anledning til spørgsmål. Gennemgang af balance gav anledning til et spørgsmål ang. renteudgifter på gæld: Der er ingen renter da der ikke er tale om lån, men om skyldige beløb med snarlig betalingsfrist. Den likvide kapital giver derimod knap 6% i rente. Det reviderede regnskab blev godkendt.

4.                   Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen: Efter gennemgang af budget og priser var der diskussion af prisniveauet generelt, og i forhold til omkringliggende vandværkers. Derudover ingen bemærkninger.

5.                   Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

6.                   Valg

a.                   Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer

i.                    Preben Jørgensen          modtager genvalg. Genvalgt.

ii.                   Niels Strandgaard          modtager genvalg. Genvalgt.

b.                   Bestyrelsessuppleant     nyvalg. Flemming Vogtmann valgt.

c.                   Intern revisor                 nyvalg. Svend Mortensen valgt.

d.                   Intern revisorsuppleant   nyvalg. Thomas Wolff valgt

7.                   Eventuelt: Torben Jensen fortalte om overvejelser om til næste generalforsamling at tage et punkt op ang Svejbæk Vandværks fremtid som selvstændigt vandværk. Der kommer hele tiden flere og flere lovpligtige og mere og mere komplicerede arbejdsopgaver, som for et lille vandværk kan synes meget store. Preben Jørgensen gjorde opmærksom på at lovgivningen i høj grad målretter på store enheder, som skal have mange medlemmer, for at det hænger sammen.  Dette emne blev vel modtaget af generalforsamlingen. Det blev diskuteret om også Svejbæk Vandværks 80-års dag til næste år skal markeres på en eller anden måde. 75-års dagen var jo en stor succes.  Også denne ide blev vel modtaget af generalforsamlingen.

Herefter lukkede generalforsamlingen, og aftenen, og aftenen sluttede med hyggelig snak over lidt meget lækker mad.

27-03-2014                         Hans Jørgen Pedersen

 

 

Svejbæk Vandværk – generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning

Velkomst.

Indenfor det seneste år har vi ikke fået nogen nye tilslutninger – så vi er stadig 276 forbrugere.

Den udpumpede vandmængde er 29.625 m3 og der afregnes 28.623 m3 hos forbrugerne – det giver et svind på 1002 m3.  Der er generelt tale om en let øget udpumpning og afregning. En del af dette skyldes et øget forbrug hos nogle enkelte forbrugere, som ikke kan forklare det øgede forbrug. Vær derfor for jeres egen skyld meget opmærksom på forbruget i løbet af året – en aflæsning månedlig vil afsløre, hvis forbrug er ved at løbe løbsk. Typisk kan grunden være et utæt toilet eller tilsvarende udendørshane.

Svindet er nu 3,4 % - et fald fra 4 %. Skyldes bl.a., at vi har fået stoppet svind på Lilleøvej. En væsentlig del af svindet stammer fra en gl. afspærringshane på stikledning før måler hos en forbruger. Denne var utæt i lukket stilling. Medførte et stort årligt spild.  Vær derfor selv opmærksom på, om der forefindes aftapningssteder (aktive eller ej ) før måler. Hvis det er tilfældet SKAL de fjernes af aut. VVS-installatør og vandværk underrettes

Driften på vandværk har været stabil – kun forstyrret af enkelte længerevarende strømafbrydelser – den ene ganske vist, da vi i forvejen kørte nødforsyning fra Silkeborg Forsyning, så forbrugerne ikke bemærkede det.

Nødforsyning var etableret, da vi skulle have renset boringer på vandværk i starten af februar. Samtidig fik vi ”løftet bunden” i vores tørboringer og skiftet en del rør på vandværk. Arbejdet har ikke berørt forbrugerne og omkobling til / fra nødforsyning har fungeret upåklageligt. I samme forbindelse fik vi monteret nye ”råvandspumper” med en større ydelse til følge.

Vi har lavet aftale med Silkeborg Forsyning om anvendelse af SMS-service ved uregelmæssigheder el. lign. ( f.eks. reminder til generalforsamling )

Vi har indhentet tilbud på udskiftning af trykforøgningsanlæg – en stor investering – men der vil spares en del på el-regningen. Vi har endnu ikke taget endelig stilling.

Vi har fået foretaget lovbefalede analyser af drikkevand, foretaget af Eurofins. Alle resultater er tilfredsstillende, bortset fra et let forhøjet farvetal – i samarbejde med Silkeborg Kommune (som er tilsynsførende) er det vurderet, at udvikling følges nærmere. Der er højst sandsynligt tale om et enkeltstående tilfælde. Resultater er fremlagt – og kan ses på www.svejbaek.vand . Vi har endnu ikke resultat af nyeste prøve taget tirsdag i denne uge hos forbruger.

I efteråret fik vi foretaget afprøvning af ”Vandmålere i drift” med et flot resultat – dog med en anmærkning om, at partiet ikke måtte indeholde målere af forskelligt fabrikat. Dette valgte vi i første omgang at vurdere som uvæsentligt. Efterfølgende har vi erfaret fra FVD (Foreningen af private vandværker i Danmark ), at vi ikke må tolke således. Så selv om vi tidligere har fået målerne afprøvet på samme vis, må vi ikke bruge det fine resultat til fortsat drift af partiet. Som kensekvens af dette udskifter vi i år alle målere til samme fabrikat, og vi har valgt at lade målerne turnusudskifte efter 6 års drift. Dette vil naturligvis føre til stigende udgift for Svejbæk Vandværk og det vil fremover kunne ses på den faste afgift, da det jo i den sidste ende er forbrugerne, der skal betale. Vi har valgt turnusudskiftning hvert 6 år, da det ikke stiller krav om opdeling i partier (fabrikat, opsætningsår m.v. )

Vi kan af dette se konsekvensen af, at man i 1994 ikke kunne blive enige om opsætning af ens målere hos forbrugerne. Men som en positiv følge, får vi nu via vores VVS-installatør tjekket installationen omkring vandmåleren. Der skal f.eks. være monteret afspærringshane før og efter vandmåler – er dette ikke tilfældet vil det blive etableret for forbrugers regning

Arbejdet med udskiftning af vandmålere vil blive foretaget af vores VVS-mand (Salten VVS ) og fremover er det KUN vores VVS-mand, der må foretage nedtagning / udskiftning / opsætning af vandmåler. Dette for at sikre, at vi har helt styr på vandmålerne. Vi har desværre haft flere eksempler på manglende tilbagemeldinger fra aut. VVS-installatører.

Også arbejde med stophaner SKAL fremover udføres af vores VVS-mand for at sikre ensartethed og til tider også en bedre pris.

Klaus er nu tilmeldt det lovbefalede kursus for den driftsansvarlige på vandværket – desuden skal han på hygiejnekursus i løbet af 2014 (ligeledes lovkrav)

I februar havde vi en arbejdslørdag i bestyrelsen, hvor vi selv begyndte arbejdet med at indføre et ledelsessystem for vandværket – beskrive arbejdsgange, lave kontrolskemaer, beredskabsplan m.v. Arbejdet kom godt i gang, og vi forventer at have et færdigt resultat inden årets udløb – Silkeborg Kommune skal godkende systemet.

Vi er i februar blevet præsenteret for en BNBO udfærdiget af Silkeborg Kommune, og hvad er så det? Jo, det er BoringsNærtBeskyttelsesOmråde – et område omkring vandværkets boringer, hvor der evt. kan udstedes påbud eller indgås frivillige aftaler f.eks. om brug af pesticider i private haver m.v. Silkeborg Kommune har udarbejdet BNBO for alle private vandværker i kommunen. I øjeblikket afventes indsatsplaner vedr. grundvandsbekyttelse, som forventes færdige i 2017. Silkeborg Kommune afventer disse planer inden det videre arbejde med BNBO. Vi har påpeget overfor Silkeborg Kommune, at de har ansvaret for gennemførelsen af diverse foranstaltninger – udgiftsfordeling er ikke endelig fastlagt

Alt i alt anser både vi og Silkeborg Kommune, at Svejbæk Vandværk i dag er teknisk og økonomisk velfunderet.

Måske skal vi på et tidspunkt indlede en diskussion, om vi fortsat vil være en selvstændig vandforsyning. Allerede nu kan der omkobles til nødforsyning indenfor kort tid, og så er det jo nemt at forestille sig, at denne ”nødforsyning” bliver permanent f.eks., hvis vi skulle være så uheldige at blive ramt af en alvorlig forurening

Foreløbig kun tanker – i dag er vi jo ikke så sårbare, når vi har nødforsyningsmulighed fra Silkeborg. Der har de jo reelt ingen mulighed for det samme, hvis de bliver ramt af en tilsvarende alvorlig forurening.

Indtil videre fortsætter vi gerne arbejde til glæde for os og forhåbentligt også forbrugerne.

Som I kan se i dag er fremmødet beskedent – det kan jo også på sigt blive årsagen til en overgang til forsyning fra Silkeborg

Med ønsket om et godt vandår!

Tak for samarbejdet

På bestyrelsens vegne

Torben Jensen

 

 

 

 

JULEBREV 2013

Vandkvalitet: Vi har fået foretaget udvidet kontrol på vandværket den 30. oktober.  Alle resultaterne er tilfredsstillende, dog med med et let forhøjet farvetal. Dette er i samråd med Silkeborg Kommune vurderet til at være uden betydning.  Det kan ikke ses med det blotte øje.  Prøveresultaterne kan ses på www.svejbaekvand.dk  .  Så nyd stadigvæk en kvalitet langt over det, I køber i flasker!

Kontrol af vandmålere i drift: Vi har i oktober fået skiftet og testet en stikprøve af tilfældigt udvalgte målere jævnfør lovens krav. Ingen af de afprøvede målere havde afvigelse ud over drifts-fejlgrænsen, som er + / - 4 %. Det betyder, at vi kan køre videre med de eksisterende målere i 3 år – ny stikprøve udføres i 2016.

SMS-service: Vi har lavet en aftale med Silkeborg Forsyning om hurtig udsendelse af SMS-beskeder ved større uregelmæssigheder, akutte driftstop eller planlagte arbejder.

Gamle afspærringshaner og installationer: I forbindelse med en årelang ”spildjagt” på Lilleøvej, fandt vi sluttelig hos en forbruger en ekstra gammel stophane inklusiv et aftapningssted før måleren. Stophanen var utæt i lukket stilling. Vi forventer nu, at spildet på Lilleøvej endelig er under kontrol.  I bedes derfor tjekke, om I har gamle aftapningssteder før vandmåleren. De kan være kilde til et særdeles stort spild, er ulovlige og skal fjernes for ejers regning. Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, der færdigmelder til vandværket. Vi vil være ekstra opmærksomme på dette punkt, når vi udfører stikprøvekontroller hos forbrugerne i løbet af 2014.

Oprensning af boringer på vandværket.: Vi skal have foretaget en oprensning af vandboringerne på vandværket samt have udskiftet af en del rør samme sted. Vi forventer ikke, at arbejdet vil påvirke forbrugerne, da vi vil etablere vores nye nødforsyning fra Silkeborg Forsyning (lavet 2012), mens arbejdet udføres.  Oprensningen af boringerne fører til en forøget pumpekapacitet, lavere strømforbrug og udføres med mellemrum, da boringerne taber kapacitet pga. ”tilkalkning”.

 Aflæsning af vandmåler: Husk at aflæse vandmåleren ved årsskiftet – aflæsningskort udsendes af Energi Midt.

Økonomi: I 2014 forbliver alle priser uændrede i forhold til 2013.  Prisbladet kan ses på vores hjemmeside.

 Generalforsamling 2014: Afholdes i marts 2014 – forslag udbedes venligst inden 1. feb. 2014. Der udsendes indkaldelse senest 14 dage forud.

 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,

Bestyrelsen

 

Svejbæk Vandværks Generalforsamling 2013

Ålekroen, 21. marts 2013

Til stede fra bestyrelsen var: Torben Jensen, Preben Jørgensen, Klaus Kirkegaard og Hans Jørgen Pedersen.  Niels Strandgaard var ikke til stede.

Til stede var desuden 12 personer, repræsenterende syv andele.

1.     Valg af dirigent

Eskild Lyngholm valgt

2.     Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen

Efter bestyrelsens beretning var der spørgsmål til nødvendigheden af udskiftning af måler i forbindelse med stikprøvekontrol af målernes nøjagtighed, idet en således opsat måler er mistænkt for at vise for stort forbrug. Der blev talt om lovpligtigheden af stikprøvekontrollerne, generelt omkring målerusikkerhed og reglerne for undersøgelse af måler, hvis man har mistanke til at den ikke viser korrekt.  Bestyrelsens beretning godkendt.

3.     Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen

Efter fremlæggelsen blev der spurgt til Vandværkets frihedsgrader med hensyn til prissættelsen af vandet. Denne er ret stor, men skal dog godkendes af Silkeborg Kommune. Der blev spurgt om der må opbygges formue i Vandværket. Da den indvundne mængde er under en vis grænse, kan Værket drives som en forretning, hvor der kan opbygges en vis formue, som gør Værket økonomi mindre sårbar i tilfælde af store uforudsete udgifter. Regnskabet godkendt.

4.     Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen

Efter fremlæggelsen var der en snak om nødforsyningsforbindelsen til Silkeborg Kommune.

5.     Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6.     Valg

a.      Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer

i.                    Torben Jensen                 modtager genvalg. Valgt.

ii.                 Klaus Kirkegaard           modtager genvalg. Valgt.

iii.               Hans Jørgen Pedersen   modtager genvalg. Valgt.

b.     Bestyrelsessuppleant                     nyvalg. Flemming Vogtmann valgt

c.      Intern revisor                                     nyvalg. Svend Mortensen valgt.

d.     Intern revisorsuppleant               nyvalg. Irene Schultz valgt.

7.     Eventuelt

Det blev af flere fremhævet at Kommunen har været en god samarbejdspartner.

Der blev spurgt til om der stadig er tale om en sammenlægning med Silkeborg Kommunes vandforsyning, og om de juridiske aspekter i den forbindelse. P.T. er der ingen tale om noget sådant, og så længe driften foregår uden nogen problemer kan noget sådant heller ikke tvinges igennem. På længere sigt kan man selvfølgelig forestille sig, at udviklingen medfører så store udgifter til opfyldelse af mange nye krav til uddannelser og tekniske videreudviklinger, at byrden bliver for stor for et ”lille” vandværk. Torben påpegede at mange små vandværker ligesom vi, har uddelegeret mange kassererfunktioner. Herefter slutter aftenen med hyggelig snak over lidt lækker mad. 

21-03-2013                                    Hans Jørgen Pedersen

 

 

Bestyrelsens beretning på Generalforsamlingen for året 2012

Velkomst 

Året 2012 var endnu et år med stabil drift på Svejbæk Vandværk. Vi havde enkelte kortvarige driftsstop bl. a. i forbindelse med tilkobling af nødforsyningsledning. Her var det nødvendigt at afspærre hele området vest for Svejbæk Vandværk – dog kun i en kortere periode i formiddagstimerne. I øvrigt forsøger vi altid at ligge planlagte arbejder efter kl 9. Og ved mindre arbejder lokalt, bruger vi sektionsbrøndene til afspærring – så vi berører så få forbrugere som muligt.

Vi har i 2012 udpumpet 28869 m3 og afregnet 27708 m3. Det giver et svind på 1161 m3 – hvilket svarer til 4 %. Det er et pænt fald i forhold til 2011, hvor svindet var 9,4 %. 

En del af svindet er fundet på Lilleøvej – den første stikvej. Her fik vi i sommeren 2012 lagt ny hovedledning – de nye rør blev trukket inden i de gamle. Det kan lade sig gøre, ved at vi går en dimension ned i rørstørrelse – f.eks. fra 75 til 63 mm. En stor fordel ved denne metode er, at der kun kræves minimalt gravearbejde. Arbejdet blev udført af Silkeborg Forsyning, som vi har et fint samarbejde med. Alle husstande ( 17 ) fik nye stophaner, som blev placeret uden for skel i fortov/vej. Det vil vi praktisere fremover, da det vil sikre os nem adgang til stophaner, og de vil ikke blive tildækket/skjult i en sådan grad, som vi oplever, når de er placeret inden for skel. Det er dog en ”øvelse”, der vil trække sig over mange år

Efter udskiftning af hovedledning på Lilleøvej tydede de første målinger på, at vi havde fået ”styr” på svindet. Efterfølgende er der dog stadig/igen en stor læk på vejen. Det har vi konstateret bl.a. ved natmålinger. Vi har haft en undersøgelse i gang på vejen, hvor vi afprøvede alle 17 stikledninger. Her har vi fundet en stikledning, hvor der er en utæthed svarende til et svind på 1600 m3 pr år. Silkeborg Forsyning vil nu undersøge, om det er en defekt samling eller stikledningen på grunden, som er utæt. Det kan synes utroligt, at en så stor læk ikke er synlig på overfladen, men eksperter siger, at vore sandede jorder sagtens kan opsuge vandspild af denne størrelse.  

Vi vil i de kommende år prioritere udskiftning af hovedledninger til områder med størst svind.  

Efteråret 2013 skal vi have foretaget den lovpligtige målerkontrol. Det betyder, at målerne fra ca. 35 forbrugere nedtages/skiftes og sendes til målerkontrol. Denne kontrol vil afgøre, om vi får en ny periode ( 3 år ) med de eksisterende målere, eller vi skal have alle målere udskiftet. En evt. totaludskiftning skal genemføres inden 1 år efter målerkontrol

Sidst i 2012 fik vi etableret nødforbindelse fra Silkeborg Forsyning ( fra Georg Krügers Vej til Lilleøvej – ca. 300 m ).  Udgifterne til nødforbindelsen blev delt mellem Silkeborg Forsyning og Svejbæk Vandværk. Vores del var ca. 70.000 kr. ( noget under det anslåede ). Vi har efterfølgende kørt en prøvedrift af nødforsyningen, og det viste sig, at alle forbrugere havde normalt vandtryk. Orientering ang. nødforsyning blev udsendt pr. SMS fra Silkeborg Forsyning. Dette fungerede fint – vi vil overveje at anvende denne mulighed i lignende situationer fremadrettet. Selve omkoblingen til nødforsyning kan hurtigt udføres, og dermed er vi godt sikret ved et større nedbrud eller reparationsarbejde på vandværket.

Vandkvalitet er helt i top – seneste analyse taget ved afgang vandværk ( 25-10-12 ) viste et tilfredsstillende resultat – kan ses her i aften og på vores hjemmeside www.svejbaekvand.dk

Svejbæk Vandværk har efter anbefaling fra FVD tilbagekøbt resterende andele af hovedledning på den øvre del af Lynggårdsvej. Hovedledning blev etableret i 1996 af ejerne Lynggårdsvej 45, hvor området lå uden for Svejbæk Vandværks forsyningsområde. Området er nu kommet indenfor Svejbæk Vandværks forsyningsområde: Det skønnes derfor rimeligt, at Svejbæk Vandværk overtager ejerskab og fremtidig vedligehold af hovedledning. Værdiansættelse er baseret på konsultation med vanværkets eksterne revisor of efterfølgende godkendt på bestyrelsesmøde-

Ny bekendtgørelse kræver, at driftsanvarlig på vandværk skal på kursus i vandværksdrift. Ligeledes skal der gennemføres hygiejnekursus. Inden udgangen af 2014 skal de relevante personer have gennemgået kursus. Kurserne udbydes bl.a. af FVD, og vi vil snarest få klarlagt, hvem der skal på hvilke kurser. Endvidere skal vi have indført kvalitetsstyring på vandværket – det vil i praksis betyde at alle arbejdsrutiner m.v. skal beskrives og dokumenteres

I 2010 fejrede vi Svejbæk Vandværks 75 års jubilæum uden dog at være helt sikre på etableringsåret. Vi har nu fået det endeligt bevist, da vi på GEU`s boringsdatabase har fundet en beskrivelse af den første boring ved Svejbæk Vandværk, dateret 16-03-1935.  

Jeg vil gerne takke de berørte forbrugere på Lilleøvej for udvist tålmodighed. De har måttet ”tåle” vores besøg flere gange. Og generelt en tak til forbrugerne for godt samarbejde

Tak for ordet

 

 
GENERALFORSAMLING

De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling

i Svejbæk Vandværk

TORSDAG DEN 21. MARTS 2013

KL. 19.00 På Ålekroen

DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:

a.    Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

                                         i.      Torben Jensen                modtager genvalg

                                                           ii.      Klaus Kirkegaard           modtager genvalg

                                                          iii.      Hans Jørgen Pedersen    modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:                  nyvalg

c.    Intern revisor:                              nyvalg

d.   Intern revisor suppleant:             nyvalg

 1. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan det reviderede regnskab ses på www.svejbaekvand.dk .  Prisbladet for 2013 kan allerede nu ses på hjemmesiden. 

Efter generalforsamlingen kan regnskabsoversigt, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan det bestilles hos kassereren.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

JULEBREV 2012

Vandkvalitet: Vi har fået foretaget normal kontrol samt ekstra analyse for organisk mikroforurening på en prøve taget den 25. oktober fra afgangen fra vandværket.  Alle resultaterne er meget tilfredsstillende – prøveresultaterne kan ses på www.svejbaekvand.dk  .

Nyd den gode vand-kvalitet fra jeres eget vandværk! 

Udskiftning af ledningsnet på en del af Lilleøvej: I 2011 havde vi et svind på 9,4 % på hele vores ledningsnet.  En væsentlig del af svindet blev konstateret på første stikvej til højre på Lilleøvej. Efter at have indhentet et par tilbud, valgte vi Silkeborg Forsyning til at lave en total udskiftning af hovedledningen plus alle stophaner. Arbejdet blev udført sidst i juni, og der blev valgt en løsning med at trække nye ledninger i de gamle vandrør, hvilket medfører væsentligt mindre gravearbejde og dermed en lav pris. Der blev fundet et par steder, hvor der kan have været udsivning. Nu venter vi på årsaflæsningen for at se, om svindet er væk. Årsaflæsningen overalt på ledningsnettet vil også danne baggrund for det fortsatte arbejde med at minimere svind og spore utætheder.

Husk: Du skal fortsat indberette årsaflæsning for vand manuelt – gerne så tæt på årsskiftet som muligt (er især vigtigt på det område af Lilleøvej, hvor der er skiftet hovedledning ).

Nødforbindelse mellem Silkeborg Forsyning og Svejbæk Vandværk: Vi er nu tilsluttet Silkeborg Forsyning med en nødforbindelse, som kan tages i brug ved evt. større arbejder/nedbrud på Svejbæk Vandværk.  I princippet kan vi også forsyne en del af Sejs, hvis der opstår problemer der.  Vi vil snarest teste den nye forbindelse et par dage for at konstatere, om vi vil kunne sikre alle forbrugere vand.  Desuden skal vi have nedskrevet en procedure for omkobling i vores beredskabsplan baseret på de erfaringer, vi får fra prøveperioden.

I forbindelse med tilslutningen den 27. november var der en kortvarig afbrydelse af vandforsyning – vi vil i sådanne tilfælde så vidt muligt informere på www.svejbaekvand.dk , hvis vi ikke når at husstandsomdele information. 

Økonomi: Vi bliver i 2013 nødt til at hæve kubikmeter prisen fra 4,15 til 4,40 kr. per kubikmeter og den faste årlige pris fra 780 til 825 kr. Priserne på råmaterialer, el og service stiger stadigvæk, og forrentningen af vores kapital giver nu mindre afkast end i de foregående år. Vi er nødt til at sikre en fortsat balance i økonomien samtidig med, at vandværket til enhver tid er økonomisk rustet til større opgaver.  For flere detaljer tag et kig på vores hjemmeside, og bemærk, at de nye priser for 2013 stadigvæk er lavere end priserne i perioden 2002-2004.  Til sammenligning er prisen hos Silkeborg Forsyning i 2013: 787,50 kr. i fast pris plus 6,17 kr. per kubikmeter. 

Generalforsamling 2013: Afholdes i marts 2013 – forslag skal sendes til formanden inden den 1. februar 2013. Der udsendes indkaldelse senest 14 dage forud.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,

Bestyrelsen

 

Lukning af vandforsyning tirsdag den 27. november i området vest for vandværket.

Der lukkes for vandet godt ind time midt på dagen, da vi skal have koblet den nye nødforbindelse til Silkeborg Forsyning på vores eksisterende hoved-vandledning på Julsøvej ved indkørslen til Lilleøvej.   Vi beklager de gener, som dette må give, men vi har ikke kunnet nå at hustandsomdele meddelse derom i god tid.

 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

Svejbæk Vandværk: Generalforsamling - 27. marts 2012

Til stede var 14 personer, heraf fire fra bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent: Hans Kurt Hansen valgt.

 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen:  Efter bestyrelsens beretning var der spørgsmål. Flemming Fogtmann spurgte om man ikke kan anvende lægagesøgningsmetoder med at lytte til stophanerne? Jo, det kan vi godt, men ikke alle stophanerne er umiddelbart tilgængelige, og det er ret bekosteligt at få det gjort.

Bestyrelsens beretning godkendt.

 3.Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen: Efter fremlæggelsen Spurgte Flemming Fogtmann hvorfor der ikke forekommer anlægsaktiver før 1998? Fordi hele anlægget først blev værdiopgjort i 1998, og først herefter blev der foretaget afskrivning af anlægsaktiverne. Jette Lyngholm spurgte om der ikke er diæter i forbindelse med deltagelse i kurser og frivilligt arbejde? Nej, men der er et generelt bestyrelseshonorar, og aktuelle kørselsudgifter dækkes. Det reviderede regnskab blev godkendt.

 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen: Preben Jørgensen gennemgik budget for 2012 og 2013, udviklingen i totalprisen for vandet, og takstbladet.

 5.Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 

6.Valg:

Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

Preben Jørgensen                 modtager genvalg. Valgt.

Niels Strandgaard                 modtager genvalg.Valgt.

Bestyrelsessuppleant:           nyvalg Flemming Fogtmann valgt.

Intern revisor:                          nyvalg.Svend Mortensen valgt.

Intern revisorsuppleant           nyvalg. Irene Schultz valgt.

7. Eventuelt:  Preben gør opmærksom på hjemmesiden www.svejbaekvand.dk , som forsøges løbende opdateret, også med akutte forhold. Ligesom kommentarer og forslag også kan sendes på e-mail vand@svejbaekvand.dk

Herefter slutter aftenen med hyggelig snak over lidt lækker mad. 

28-03-2012                         Hans Jørgen Pedersen

 

Bestyrelsens beretning for Generalforsamling 2012

Velkomst til de fremmødte.

Tit indledes en beretning med ordene ”Det har været et stille år” – det gør denne beretning også

Driften af vandværket har været stabil – enkelte meget kortvarige strømafbrydelser – som ikke er bemærket af alle.

Vi har status quo på antallet af forbrugere (274) – skønt der er vedtaget en strukturplan for området nord for jernbanen, er der endnu ikke større udstykninger på vej. Vi må dog konstatere et større svind i år – nemlig 9,4 % - sidst var svindet 2,1 % Der er udpumpet 30.183 m3 – men kun afregnet 27.331 m3 Det giver et svind på 2852 m3 – det er trods alt 2.852.000 l vand.  Svindet er især lokaliseret til 1 stikvej til højre på Lilleøvej, Rytterholtsvej og Julsøvænget. Vi har besluttet at tage fat på disse ”problemområder” – et for et.I år vil vi koncentrere os om stikvejen på Lilleøvej. Her skal vi først have kontrolleret alle husstande – er alle aftapningshaner tilsluttet vandmåler o.s.v. Dernæst skal vores ledningsnet gennemgås og en del af dette skiftes – det vil sikkert betyde nye stikledninger/stophaner til alle husstande i det berørte område.Vi vil naturligvis informere nærmere til de berørte husstande.

 Vi vil igen opfordre til jævnligt at kontrollere egen installation – det kan blive dyrt, hvis vandet løber unødigt – vi har også i vinter haft enkelte frostsprængninger i sommerhuse.

 Endvidere er vi bekendt med, at ikke alle VVS`ere er lige flinke til at underrette Svejbæk Vandværk om ændringer i installationer, målerskift eller lign. Husk, at du også har et ansvar som forbruger for, at installation er i orden. Det er I heldigvis mange som ved og vi modtager jævnligt besked om plombebrud el. lign.

 Vi har besøgt vandværksudstilling i Fredericia for bl.a. at se på fjernaflæste vandmålere – i første omgang til eget brug i målerbrønde på ledningsnettet. Vi må konstatere, at disse målere endnu er temmelig dyre – så vi aflæser fortsat manuelt

 Svejbæk Vandværk har nu besluttet, at der skal etableres mulighed for nødforsyning fra Silkeborg Vandforsyning. Derfor etableres i løbet af året en ledning fra Georg Krügers Vej til Lilleøvej ( ca. 300 m ). Så kan vi købe vand fra Silkeborg, hvis uheldet er ude – de kan naturligvis også købe hos os – det mener de sjovt nok ikke bliver så aktuelt. Udgiften til ledningen er ca. 150.000 kr., som deles ligeligt mellem Svejbæk Vandværk og Silkeborg Vandforsyning

 Bestyrelsen m.fl. har i øvrigt besøgt ”storebror” – Silkeborg Vandforsyning og set vandværket i Hvinningdal og det gamle på Gudenåvej – det sidste er et rent teknisk museum. Forholdene er store i Silkeborg – nogle steder sikkert også for store – deres ledningsnet er for en stor dels vedkommende fra en tid med megen industri – med stort vandforbrug til følge. I dag løber der ikke så meget vand i rørene længere – det kender vi også til om end i mindre målestok. Vi havde et spændende besøg med mulighed for inspiration

 Herhjemme har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder – det gør vi altid på skift hos estyrelsesmedlemmerne – vi sender altid referat også til suppleanten.

 Der er foretaget drikkevandsanalyse på vandværket 01-11-11 – det var en såkaldt ”udvidet kontrol” - vi følger lovbefalet kontrolprogram – Eurofins foretager analyser. Alle prøveresultater var tilfredsstillende – bl.a. meget fine kimtal (intet arbejde på vandværk i længere tid – hvilket tillader filtrene at ”falde til ro”) -  blot var PH-tal en smule for højt. Problemet er løst med justering af filtrering. Vi har meget aggressiv kulsyre i råvandet, som har lav PH-værdi. Derfor skal vi løbende efterfylde vore filtre med filtermasse for at hæve PH-værdi – det er tit noget af en balanceakt at have den rigtige mængde påfyldt. Samtidig blev den ene af boringerne analyseret – her blev bl.a. undersøgt for chlorphenoler og pesticider – alle værdier OK. Vandrådet, som står for et samarbejde mellem de lokale vandværker, har sikret rabataftale med Eurofins på prøvetagning og denne aftale har vi tilsluttet os.

 Preben vil komme nærmere ind på let forhøjede priser samt tilretning af takstblad.

 Jeg vil i øvrigt henlede opmærksomheden på, at der vil blive en kortvarig afbrydelse af vandforsyning onsdag 11-04-12 ved middagstid – da vi skal have skiftet hovedmåler på vandværket. Afbrydelsen vil blive annonceret på hjemmesiden www.svejbaekvand.dk . Her kan I bl.a. også se yderligere forklaringer på de enkelte resultater i de udleverede vandanalyser.

Vi har en serviceaftale med Siemens om et årligt eftersyn – i år har de valgt at udlevere ny måler uden yderligere beregning – er med i serviceaftale

 Med tak for et godt samarbejde

 På bestyrelsens vegne

Torben Jensen

 

 

 

 

 

 
GENERALFORSAMLING
De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Svejbæk Vandværk
TIRSDAG DEN 27. MARTS 2012
KL. 19.00 På Ålekroen
DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:

a.    Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

                                                            i.      Preben Jørgensen           modtager genvalg

                                                            ii.      Niels Strandgaard          modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:          nyvalg

c.    Intern revisor:                     nyvalg

d.   Intern revisor suppleant:       nyvalg

 1. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan det reviderede regnskab ses på www.svejbaekvand.dk .  Prisbladet for 2012 kan allerede nu ses på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan det bestilles hos kassereren.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

 

NYHEDSBREV JULEN 2011

Økonomi: Efter 4 år med lave og uændrede priser på vand bliver vi i 2012 nødt til at hæve kubikmeter prisen fra 4,00 til 4,15 kr per kubikmeter og den faste årlige pris fra 750 til 780 kr. Vi havde et underskud på driften i 2010 på knap 29.000 kr, og måtte derfor revidere vores prispolitik på lidt længere sigt, selvom vi stadigvæk i 2011 har kørt med de ”gamle” priser.  Priserne på råmaterialer, el og service stiger, så vi er nødt til at sikre en fortsat balance i økonomien samt sikre, at vandværket til enhver tid er økonomisk rustet til større opgaver.  For flere detaljer tag et kig på vores hjemmeside, og bemærk, at de nye priser for 2012 svarer til priserne i 2006-2007 og stadigvæk er under niveau med priserne i perioden 2000-2005.

Nødforsyning: Vi har i samarbejde med Silkeborg Kommune undersøgt forskellige muligheder for nødforsyning af vores område. Vi har allerede nu mulighed for tilførsel af vand med tankvogn, men vil gerne sikres yderligere.  En ekstra indvindingsboring er meget kostbart og er derfor fravalgt. En anden mulighed er en nødforbindelse mellem Silkeborg Forsyning og Svejbæk Vandværk – den mulighed er langt billigere og vi forventer at denne forbindelse etableres i løbet af 2012 mellem Georg Krügers Vej og Lilleøvej langs Julsøvej.

Aflæsning af vandmåler: Husk at vandmåleren stadig skal aflæses manuelt. Aflæsningskort udsendes af EnergiMidt. Det er kun el-måleren, der fjernaflæses.

Risiko for frostsprængninger: Med vinterens komme er der risiko for frostsprængninger – kontroller jævnligt samtlige aftapningssteder / målerbrønd m.v. - vær særlig opmærksom på uopvarmede rum.

Vandkvalitet – analyse 1.november: Der blev foretaget en udvidet kontrol plus kontrol af den ene borings råvand og begge prøver taget på vandværket. Alle analyseresultaterne var fine, dog lå pH-tallet i det færdigbehandlede vand lidt for høj.  Det har vi efterfølgende sænket ved at justere filtreringen på vandværk en smule. Resultat kan ses på www.svejbaekvand.dk .  Nyd den gode vand-kvalitet – den er faktisk bedre end kvaliteten i vand på flasker.

Generalforsamling 2012: Afholdes på Aalekroen tirsdag 27 marts 2012 – indkaldelse udsendes senere. Forslag skal være os i hænde senest 01 februar 2012

Med ønsket om en god jul og et godt nytår

Bestyrelsen

Oversigt over vandpriser - Svejbæk Vandværk - perioden 1997-2012

 

Svejbæk Vandværk: Generalforsamling 2011 - 29. marts 2011.

Til stede var 11 personer, heraf fire fra bestyrelsen.

Valg af dirigent.

Hans Kurt Hansen valgt

Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen.

Spørgsmål fra Munk om prisen på en evt. ny forsyning fra skoven nord for banen. Med en lavt sat pris for grundkøb er prisen anslået til 800.000 kr. Efterfulgt af generel diskussion af mulige fremtidsudsigter for Vandværket. Herefter diskussion af vandforsyning i nødsituationer. Munk skabte også interesse i bestyrelsen, for at tage på ekskursion til de gamle vandværker i Silkeborg Kommune.  Bestyrelsens beretning godkendt.

Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen.

Regnskabet gennemgået og forklaret af Preben Jørgensen.  Det reviderede regnskab godkendt.

Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen.

Preben Jørgensen gennemgik budget for 2011 og 2012, udviklingen i totalprisen for vandet, og takstbladet.

Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

Valg:

Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

Torben Jensen            modtager genvalg. Valgt.

Hans J. Pedersen        modtager genvalg.  Valgt.

Klaus Kirkegaard      modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsessuppleant: nyvalg. Flemming Fogtmann valgt.

Intern Revisor: nyvalg. Svend Mortensen valgt.

Intern revisorsuppleant: nyvalg. Irene Kirkegaard valgt.

Eventuelt.

Torben Jensen gør opmærksom på det fremlagte materiale. Enemark spørger til kortet over ledningsnettet, som fremvises og diskuteres. Herefter afsluttes aftenen med hyggelig snak over lidt lækker mad.

                                                                 04-04-2011                         Hans Jørgen Pedersen.

 
GENERALFORSAMLING
De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Svejbæk Vandværk:
TIRSDAG DEN 29. MARTS 2011
KL. 19.00 På Ålekroen
DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:
 1. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kassereren.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan den afhentes personligt hos kassereren.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

 

NYHEDSBREV NYTÅR 2010

Aflæsning af vandmåler: Husk at sidste frist for indberetning til Energimidt af måleraflæsning er mandag d. 3. januar – aflæsningen af vand skal stadig foretages manuelt!

Målerkontrol: Vi har fået kontrolleret vores stikprøve af vandmålere udtaget fra tilfældige medlemmer.  Kontrollen blev udført kort før jul, og resultatet er, at vi kan fortsætte med de nuværende målere frem til 2013, hvor næste prøve skal afholdes. Til den tid vil vi se på mulighederne for at opsætte fjernaflæste vandmålere (til en fornuftig pris).

I forbindelse med udskiftning af vandmålere til målerkontrol, blev det flere steder konstateret, at afspærringshaner før og efter vandmåleren ikke var virksomme. Det er forbrugerens dvs. jeres eget ansvar, at disse afspærringshaner fungerer – vil sikkert også være krævet af forsikringsselskab ved evt. vandskade - vi opfordrer jer til jævnligt at kontrollere hanerne.

Risiko for frostsprængninger: Den hårde vinterperiode øger risikoen for frostsprængninger – kontroller jævnligt samtlige aftapningssteder / målerbrønd m.v. - vær særlig opmærksom på uopvarmede rum. 

Vandanalyse d. 8. oktober 2010: Normal kontrol + kontrol for organiske og mikro-forureninger udført på vandværket. Alle analyseresultater er tilfredsstillende. Resultatet kan ses på www.svejbaekvand.dk  

Jubilæum d. 10. oktober 2010: Vi er glade for det store fremmøde til vores jubilæumsarrangement, da ca. 100 kiggede forbi. Mange benyttede lejligheden til at se vandværket indefra, og vi fik mange gode kommentarer og spørgsmål.  

Generalforsamling 2011: Afholdes på Aalekroen tirsdag 29. marts 2011 – indkaldelse udsendes senere. Forslag skal være os i hænde senest d. 1. februar 2011. 

Med ønsket om et godt nytår til alle vores medlemmer,

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Vandafbrydelse November 2010.

Blev ordnet i løbet af aftenen.   Vognmanden afholder udgifterne i samarbejde med hans forsikringsselskab.

Onsdag den 10. november klokken 18 - Vandafbrydelse på Rytterholtsvej, Edward Egebjergs Vej, dele af Lilleøvænget og Holten.

En lastbil har påkørt en stophane og beskadiget den og rør-ledningen.  Vi arbejder på højtryk for at udbedre skaden, og håber, at vandet er tilbage først på aftenen.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

Nyhedsbrev september 2010

Nye samarbejdspartnere:

Som en direkte konsekvens af, at Resenbro El og VVS er gået konkurs, har Svejbæk Vandværk fået nye samarbejdspartnere.

Vi har indgået aftaler med Salten EL ( 86847733 ) og Salten VVS ( 86847933 )

Begge firmaer har døgnvagt og erfaring med vandværksarbejde.

Vigtigt: Ved problemer med vandforsyning kontaktes bestyrelsen for Svejbæk Vandværk – vi vil så formidle den videre kontakt. Hvis ingen fra bestyrelsen kan kontaktes – kontakt venligst Salten VVS ( 86847933 )

Vandanalyse af råvand:

Vi har 13-07-10 fået foretaget boringskontrol – råvand i den ene af værkets boringer. Her er bl.a. testet for rester af pesticider.

Alle analyseresultater overholder krav for drikkevandskontrol.

Resultater kan ses på www.svejbaekvand.dk

Kontrol af vandmålere i drift:

Vi skal her i efteråret have foretaget kontrol af vandmålerne hos forbrugerne.

Der bliver udtrukket ca. 35 husstande, som skal have skiftet vandmåler og alle de nedtagne målere sendes til kontrol.

Resultatet vil være afgørende for, om vi kan fortsætte med de nuværende målere eller vi skal have en total udskiftning.

Vigtigt: Alle berørte husstande får direkte besked og alle udgifter afholdes af Svejbæk Vandværk.

Svejbæk Vandværk 75 år:

Se venligst vedlagte invitation til et lille arrangement i anledning af vandværkets 75 års jubilæum. Vi glæder os til at se jer 10-10-10.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

NYHEDSBREV MARTS 2010

(se referat af Generalforsamling 2010 nedenunder samt bestyrelsens beretning for 2010)

Vandforsyningen afbrydes!

Tirsdag d. 20. april fra kl 09.00

Afbrydelsen skyldes arbejde på vandværket og vil vare ca. 4-6 timer.

 Frost: Vær opmærksom på risikoen for frostsprængning af vandrør og vandmåler – kontakt os, hvis uheldet er ude – udgifter betales af ejeren selv. 

Vandmålere: Inden for en overskuelig fremtid skal vi skifte alle vandmålere ved Svejbæk Vandværk. En mulighed kan være fjernaflæste målere – hør om denne mulighed på generalforsamlingen. 

Forsyningssikkerhed: Vi har undersøgelser i gang om en nødforbindelse fra Silkeborg Forsyning og/eller etablering af ny vandboring i skoven nord for jernbanen. Vi kan dog allerede nu nødforsynes via tankvogn, da vores rentvandsbeholder har tilslutningsordning. 

Renovering på vandværk: Vi har gennem de sidste par år renoveret rentvandsbeholderen,  oprenset værkets boringer samt indsat 2 nye trykfiltre på vandværk for at sikre optimal drift.  Og i den forbindelse har vandværket også fået nyt tag, spær og gavle.

I år planlægges udvendig renovering ved vandværket – maling, nyt hegn m.v. 

Økonomi: Prisen for vand fra Svejbæk Vandværk har været faldende fra 2002 til 2007, og fra 2008 til nu har prisen været konstant.  Det kunne godt se ud til, at prisen forbliver uændret også i 2010.  Hør mere om dette samt om finanskrisens indflydelse på vandværkets økonomi på generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen

Referat af Generalforsamling 2010

23. marts 2010, på Ålekroen.

17 personer til stede, heraf fire fra bestyrelsen(Niels Strandgaard ikke til stede) og to gæster fra Energi Midt.

 1.   Valg af dirigent.

-   Eskild Lyngholm valgt.

-   Eskild overtog hvervet, og startede med at konstatere at indkaldelsen var i orden.

2.   Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen.

-   under afsnit om kommende udskiftning af målere var der spørgsmål om, hvorvidt ret nye målere også skal skiftes. Og JA, det skal de, da afgørelsen afhænger af en stikprøvekontrol ud fra den samlede mængde af målere i området. Selv om nogle er af nyere dato.

-   beretningen godkendt.

3.   Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen.

-   Det reviderede regnskab godkendt.

4.   Budget og priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen.

-   spørgsmål til, hvorfor afskrivning af værk og boringer stiger så meget i 2010, i forhold til 2009. det er fordi de nyinvesterede filtertanke kun har kunnet afskrives i halvdelen af 2009.

-   forslag om at tallene fra året før det netop afsluttede regnskabsår bliver medtaget på udleveret materiale, for at kunne følge udviklingen. Det overvejes, men det risikerer at gå lidt ud over overskueligheden.

-   budgettet godkendt.

5.   Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

-  Intet.

6.   Valg:

a.   Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

 i.   Preben Jørgensen,   modtager genvalg

-   Genvalgt

ii.   Niels Strandgård,      modtager genvalg

-   Genvalgt

b.   Bestyrelsessuppleant:         nyvalg

-   Flemming Fogtmann valgt

c.   Intern revisor:                       nyvalg

-   Svend Mortensen valgt

d.   Intern Revisor suppleant:   nyvalg

-   Jesper Kyllesbech valgt

7.   Fjernaflæste målere for Svejbæk Vandværk – gennemgang af muligheder og konsekvenser, når vi skal have skiftet målere indenfor de næste par år – præsentation af Kaj Ingvorsen, Markedskonsulent, og praktikant Kim Tougaard, Energi Midt.

-   Samtlige el-målere vil inden for kort tid blive udskiftet med en ny type, som kan fjernaflæse elforbruget.

-   Det forventes at de samme målere, i løbet af en overskuelig fremtid, kan bruges i forbindelse med aflæsning og afsendelse af forbrugstal for andre typer af forbrug, i vort tilfælde registrering af vandforbruget hos forbrugeren.

-   Dette kan give gode muligheder for lægage-overvågning.

-   Der satses på udikling af elektroniske målere uden bevægelige dele.

8.   Eventuelt.

-   Vi er blevet gjort opmærksomme på, at andre lokale foreninger kan have planlagt generalforsamling på samme tidspunkt som vi. Klaus Kirkegaard foreslår fælles kalender i Lokalrådets regi.

-   i forbindelse med vandværkets 75 års jubilæum i 2010, har bestyrelsen en ide om at nedsætte en arbejdsgruppe til at arrangere en festlig markering til efteråret. Jette Lyngholm og Jens Christensen stiller sig til rådighed for dette arbejde.

 referat,  24. marts 2010,   Hans Jørgen Pedersen

 

Svejbæk Vandværk generalforsamling 2010 

Bestyrelsens beretning 

Velkomst 

Antal forbrugere er uændret i 2009 – vi har stadig 273 tilslutninger

Året har været præget af en del korrespondance med Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har fremlagt forslag til fremtidig vandforsy-ningsplan. I den forbindelse er samtlige vandværker i kommunen blevet gennemgået og vurderet. Arbejdet er udført grundigt og for vores vedkommende i godt samarbejde med Silkeborg Kommune.

Vi havde kun en enkelt indsigelse til det fremlagte forslag – vores forsyningsområde var tænkt udvidet, så vi kan klare fremtidige udbygninger i området. Det var for så vidt OK, men udvidelse af forsyningsområdet i den nordligste del ( Lynggårdsvej ) ville efter vores mening medføre urimelige omkostninger for Svejbæk Vandværk. Indsigelsen blev hørt – og forsyningsområdet tilpasset.

Der er endvidere udarbejdet fælles regulativ for alle kommunens almene vandværker – stort set ingen ændringer for Svejbæk Vandværk.

Vores vandindvindingstilladelse udløber 01-04-10, så vi har ansøgt Silkeborg Kommune om fornyet tilladelse – 47.000 m3 årligt.

Ansøgningen er af tekniske grunde ”lagt i mølpose” – Silkeborg Kommune afventer landspolitiske tiltag?

Vi kan konstatere et fald i det afregnede vandforbrug – 4,6% mindre end 2008 – nu 28.971 m3

Heldigvis er indvinding også faldet – endda med 5,6% - til 29.379 m3

Derved er vores spild kun på 408 m3 – 1,4% - meget flot resultat.

Det skal dog bemærkes, at det kun er hovedmåler på vandværk, som viser 100% korrekt – kontrolleres hvert år ifølge serviceaftale.

Så en række små unøjagtigheder ved målerne på ledningsnettet og hos forbrugerne kan spille ind.

På nettet har vi konstateret, at mange års stort svind, på 1 sidevej til højre på Lilleøvej, nu er aftagende. Vi har en mistanke om, at der har været en forbindelse til den nu ryddede SIS-grund. Vi har ikke kunnet få bekræftet mistanken.

Kun Julsøvænget har et lidt vel stort svind, men der skal være økonomi i at bruge resourcer for at indkredse svindet.

Vi skal nok inden for en overskuelig årrække have fornyet hovedledninger flere steder i byen som led i den almindelige vedligeholdelse.

Sidste forår havde vi stadigvæk ”eftervirkninger” af vores oprensning af boringer i 2008. Kimtal 22 var lettere forhøjede – vi kom igen under grænseværdier ved prøver foretaget sidst i marts

Efterfølgende blev der foretaget begrænset kontrol + sporstofkontrol på ledningsnet med tilfredsstillende resultat.

12-11 fik vi så foretaget udvidet kontrol på vandværk – her var alle værdier tilfredsstillende, bortset fra en mindre overskridelse af kim 22 – tal. En opfølgende prøve 16-12 viste tilfredsstillende resultat.

I dette tilfælde var årsagen til de forhøjede kimtal udskiftningen af trykfiltre på vandværket – ved den slags arbejder bliver der uundgåeligt i en periode ændret på vandets bakteriologiske sammensætning.

Vi har ikke i nogen af prøverne været i nærheden af den værdi, som automatisk udløser kogeanbefaling.

( Jeg vil her gennemgå de fremlagte prøveresultater )

Disse mindre overskridelser af kimtal er årsag til, at vores vand ikke får topkarakter i Silkeborg Kommunes rapport

En række renoveringsarbejder på vandværket er nu afsluttet, og det vil givet have positiv virkning på fremtidige analyser.

Vi har fået udarbejdet kontrolprogram af Silkeborg Kommune, som nu følges af Eurofins.

Læs i øvrigt mere om vandkvalitet på vores hjemmeside.

Vi har i øjeblikket vores tegningsmateriale til ajourføring hos Thvilum Tegneservice – de gamle kort var både slidte og overtegnede med nye oplysninger. Så vores opmålingsarbejde i marken er foreløbig tilendebragt, efter at vi har besøgt samtlige forbrugere.

Tak for hjælpen.

Årets største projekt var uden tvivl udskiftningen af de 2 trykfiltre på vandværket i april måned.

For at fjerne de gamle filtre / indsætte de nye, var det nødvendigt at skære toppen af vandværket. Betondække inden i vandværket blev erstattet af en lettere konstruktion og vandværket fik nyt tag.

I år får vi malet vandværk såvel ind- som udvendig samt opsat nyt hegn omkring vandværket. 

Arbejdet med udskiftning af filtre forløb planmæssigt og førte kun til kortvarige afbrydelser af vandforsyning.

De nye filtre er dimensioneret til en årlig produktion på 55-60000 m3 – hvilket er ca. en fordobling af nuværende forbrug.

De nye filtre giver en bedre filtrering af vandet, og forbruget af filtermasse er faldet.

Elforbruget har også været faldende – det skyldes bl.a. oprensning af boringer i 2008 – som giver en mere optimal udnyttelse af pumper.

Vi har varslet et arbejde på vandværk 20 april – her vil der fra kl. 09.00 blive lukket for vandforsyning til hele byen. Vi skal have lavet tætning af plastrør på vandværk.

I løbet af vinteren har vi haft enkelte henvendelser om frostsprængte målere – udgifter til reparation betales af forbruger selv – mon ikke vinteren har været lærerig.

Vi har stor glæde af  FVD ( Foreningen af vandværker i Danmark )

Her kan vi i tvivlstilfælde trække på mangeårig erfaring – og vi deltager med mellemrum i diverse kurser.

I den vedtagne vandforsyningsplan for Silkeborg Kommune påpeges behovet for fremtidssikring af vores vandværk. Kildepladsen ved vandværk må betegnes som sårbar, og vi er derfor gået i gang med at arbejdet med at undersøge mulighederne for en nødforbindelse fra Silkeborg Vandforsyning og en ny kildeplads nord for jernbanen uden for bymæssig bebyggelse.

Jeg vil gerne understrege, at vi allerede nu har mulighed for nødforsyning ved hjælp af tankvogn direkte til rentvandsbeholder, hvis uheldet er ude på vandværket

I år skal nøjagtigheden af forbrugernes vandmålere igen kontrolleres – og en udskiftning af alle vandmålere nærmer sig. En mulighed kunne være fjernaflæste målere, som I vil høre nærmere om senere.

Ellers vil jeg slutte med at takke for samarbejdet med forbrugere med flere.

Tak for ordet.

På bestyrelsens vegne

Torben Jensen, Formand for Svejbæk Vandværk

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING

De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling

i Svejbæk Vandværk

TIRSDAG DEN 23. MARTS 2010

KL. 19.00 På Ålekroen

DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:

a.    Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

                                                              i.      Preben Jørgensen,          modtager genvalg

                                                            ii.      Niels Strandgaard,         modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:                  nyvalg

c.    Intern revisor:                              nyvalg

d.   Intern revisor suppleant:             nyvalg

 1. Fjernaflæste målere for Svejbæk Vandværk – gennemgang af muligheder og konsekvenser, når vi skal have skiftet målere indenfor de næste par år – præsentation af Kaj Ingvorsen, Markedskonsulent, Energimidt.
 2. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kassereren.  

Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan den afhentes personligt hos kassereren. 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

 

Generalforsamling 2009, for Svejbæk Vandværk. På ålekroen 26. marts 2009. Til stede var fra bestyrelsen Torben Jensen, Preben Jørgensen, Klaus Kirkegaard og Hans Jørgen Pedersen. Herudover var yderligere ti personer til stede. I alt ti andelshavere var repræsenteret.

Velkomst ved Torben Jensen.

1. Valg af dirigent. Hans Kurt Hansen valgt. 2. Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen. Efter beretningen blev forskellige emner diskuteret. - Hvordan opdager man det, hvis der er en utæthed i stikledningen? Torben Jensen: Hvis måleren (som hos de fleste) sidder inde i huset, er det kun hvis lækagen er så stor, at vandet siver opad, at man opdager det! Sidder måleren ved skel, kan man se den løbe rundt, selv om alle haner er lukkede. - Folk er bange for forurening. Hvad sker der når filtrene skiftes? Torben Jensen: Hver gang der røres ved systemet, er der en risiko. Mikrofloraen forstyrres, og der kræves tid, for at systemet kan komme i balance igen. - Kan det betale sig at vente med at skifte filtrene, til vandet er kimfrit igen? Torben Jensen: Ja! For så er den bakterieflora, der kommer til de nye filtre i orden fra starten. - Hvad skal der gøres ved vandstoppet under udskiftningen af filtrene? Torben Jensen: Der skal arbejdes i døgndrift (2-3 døgn). Så kan der, hvis vi alle sparer lidt på vandet, strækkes lidt med råvand. Der vil så være mere jern og mangan i vandet, og det egner sig nok ikke til kogevask. Der kommer information ud, når tiden nærmer sig. - Er der lagt budget for udskiftningen af filtrene? Preben Jørgensen: Nej! Der køres med afskrivninger. Der er penge til det, så pengene ”flyttes” fra banken til det nye udstyr, som så afskrives. Der er tale om en nyinvestering, ikke en driftsudgift. På denne måde undgår vi at skulle bede andelshaverne om penge ved sådanne renovationer.

Preben Jørgensen orienterede om kimtal og deres variationer ved ændringer på vandværkers installationer, og om lovgivningens niveauer for kimtal i drikkevand fra vandværker, købe-flasker, sodavand, øl og lignende.

Torben Jensen orienterede om anbefalinger fra Kommunen og Embedslægen ang. kimtals-niveau og prøvetagnings-intervaller.

Bestyrelsens beretning godkendt. 3. Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen. Preben Jørgensen gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål til daglig drift.

Preben orienterede om investeringerne og sikkerheden for disse.

- Hvorfor er beholdningen på over én million? Preben Jørgensen: Fordi Vandværket anslås at ville koste ca. 2½ million at bygge. Derfor skal der via afskrivninger opspares kapital til udskiftninger af dele af Vandværket. Beløbets størrelse skal ses i forhold til Vandværkets værdi. Formålet er ikke at opbygge en stor pengetank, men at der er penge til rådighed, så vi ikke skal ud og opkræve penge hos forbrugerne til nyanskaffelser. - Hvad så hvis Vandværket overgår til Kommunen, selv om det er en tænkt situation? Preben Jørgensen: I den slags situationer tager de ½ tilslutningsbidrag. Men vi kan jo nok forhandle os frem til, at de overtager aktiverne, og vi undlader at betale.

Regnskabet godkendt. 4. Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen. Diskussion af prisniveauet, set i forhold til Silkeborg Kommunes højere niveau. Gennemgang af takster, især ændringer vedr. ændret anvendelse af ejendomme (evt. aktuelt med Ludvigslyst) og ved tilslutning af erhverv. (Her er der skelet kraftigt til Silkeborg Kommunes takster)

Budgettet godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. Ingen forslag. 6. Valg: a. Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer: i. Hans Jørgen Pedersen, modtager genvalg. Genvalgt. ii. Klaus Kirkegaard, modtager genvalg. Genvalgt. iii. Torben Jensen, modtager genvalg. Genvalgt. b. Bestyrelsessuppleant: Jakob Clante genvalgt. c. Intern revisor: Svend Mortensen genvalgt. d. Intern revisor suppleant: Flemming Fogtmann valgt. 7. Eventuelt. - Er der vand nok fremover? Torben Jensen: Ja! Men med forbehold for hvad der kan ske ved de midlertidige grundvandsændringer i forbindelse med Ludvigslyst-projektet. De indsigelser vi allerede har indgivet, og fået afvist, vil blive gentaget ved fremtidige høringsfaser. Preben Jørgensen: Der kan vel også være en risiko for forurening af grundvandet ved udstykning i skoven nord for banen (Linå Vesterskov). - Er der tryk nok op til den øverste del af Lynggårdsvej? Ved spidsbelastninger kan det knibe at holde trykket op til skoven! Herunder en diskussion af Kommunens forslag til fastlæggelse af forpligtende forsyningsområder, hvor vi i Svejbæk Vandværk ikke mener, at vi på rimelige vilkår kan påtage os forsyningspligten til ejendommene længere oppe end nr. 49 og ”Kilden”.

Afslutning med fortsat go´ ro og hyggelig orden.

Svejbæk, d.27. marts 2009.

Hans Jørgen Pedersen

   

 

  

Svejbæk Vandværk

Generalforsamling 2009

Bestyrelsens beretning ved Formand Torben Jensen:

Velkomst

Status

Vi har i 2008 fået 1 ny tilslutning til vandværket, så vi nu har tilsluttet 273 målere til vandværket. Der var her tale om eksisterende bolig, som havde egen vandforsyning. Der findes endnu enkelte husstande inden for vort forsyningsområde, som har egen vandforsyning. Det vil til enhver tid være muligt for disse husstande, at blive tilsluttet Svejbæk Vandværk.
Vi har i bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøder efter behov med skiftende mellemrum – i alt 6 møder.
Svejbæk Vandværk har gjort opmærksom på eventuelle problemer med grundvandssænkning i forbindelse med byggeri ved Ludvigslyst. Vore bekymringer deles ikke af Silkeborg Kommune, men vi vil ikke tøve med at gentage indsigelserne ved næste høringsrunde.

Vandforbrug:

Vi har oplevet et mindre fald ( 1,8 % ) i mængden af udpumpet vand til 31.118 m3. Der afregnes 30.379 m3. Svindet er 2,4 %
Meget fint resultat, året inden var svind 4,7 %.
Der er størst svind i Julsøvænget-området, her fik vi midt på året skiftet en meget utæt stophane. Den kan være årsag til en del af svindet. Vi vil holde øje med udviklingen.
Også på den første sidevej ( til højre ) på Lilleøvej har vi i årevis haft et større svind. Dette svind er blevet formindsket væsentligt.
Vi har selv foretaget en måling om natten, som ikke viste noget større natforbrug – som ellers ville indikere svind.
Vi har en mistanke om, at der har været en aftapningsmulighed til den nedlagte SIS-grund, men jeg vil vil gerne understrege, at vi ikke har fået det bekræftet. Vi vil nu se, hvad et helt år uden aktiviteter på SIS-grunden vil betyde på vejens forbrug.
Det kan måske undre, hvorfor vi ikke forlængst har haft et professionelt firma til at undersøge evt. svindmuligheder.
Vi har haft kontakt til lækagesøgningsfirma, som ikke ville anbefale os at bruge mange penge på et relativt lille spild overordnet set.

Vandkvalitet:

Vi har fået foretaget vananalyse på ledningsnet hos forbruger 03-07-08. Her var alle analyseresultater tilfredsstillende.
I december ( 12-12 ). blev der foretaget normal kontrol på Svejbæk Vandværk ( måles ved afgang vandværk til forbruger ) Her blev der desuden analyseret for aromatiske kulbrinter, chlorphenoler, pesticider og chorerede opløsningsmidler. Alle resultater var tilfredsstillende, med undtagelse af kimtal. Her var der tale om for høje værdier for kim 22 og kim 37. Det betød, at vi skulle have foretaget omprøver. Vi følger rådgivning fra Silkeborg Kommune samt konsulentfirmaet Alectia og embedslægen. Vi havde straks en mistanke om, at årsagen til de lettere forhøjede kimtal, kunne være en nylig foretaget oprensning af boringer.
Derfor blev omprøver udvidet til også at includere boringer og filtre.
Omprøver blev efter anvisning foretaget 06-01-09 og 06-02-09 og bekræftede mistanken, om at boringerne var årsagen.
Omprøverne viste stadig forhøjede kimtal og der er derfor bestilt nye prøver i denne uge.
Udviklingen ser dog ud til langsomt at gå i den rigtige retning.
Vi har fået at vide, at der i mange tilfælde ofte går meget længe inden ”mikrobiologien” er faldet på plads og kimtal helt OK igen.
Det er værd at understrege, at vi ikke på noget tidspunkt har fået målt værdier ved afgang vandværk til forbruger ( faktor 10 ) som har nødvendiggjort kogeanbefaling eller sagt på anden vis, der har ikke været nogen sundhedsrisiko.
Alle analyseresultater kan ses på vores hjemmeside www.svejbaek.vand - her er der også en forklaring til de enkelte
måleresultater.

Drift:

Vi har sidst i oktober 2008 fået foretaget en hårdt tiltrængt oprensning af vore 2 boringer. Især den nordlige boring havde meget tilstopning, hvilket gav en meget lav ydelse på borerørspumpe samt et øget strømforbrug.
Arbejdet med oprensning kunne foretages på under 1 døgn og blev derfor ikke mærkbart for forbrugerne.
Vi har efterfølgende så fået en del ekstraudgifter på vandanalyser, da der sikkert er trængt en smule overfladevand ned i boring ved genmontering, som foregik i kraftigt regnvejr.
Pumpernes ydelse er nu optimal igen.
Vi har bestilt et stort arbejde på vandværket med udskiftning af vore 2 trykfiltre. Her skal taget løftes af vandværk for at muliggøre udskiftning af filtertanke.
Arbejdet kan komme til at berøre forbrugerne – der vil blive udsendt nyhedsbrev kort før arbejdet udføres.
Vi har valgt først at få arbejdet udført, når kimtal igen er helt tilfredsstillende. Dette for at sikre en bedre ”mikrobiologi” i de nye filtre.
Silkeborg Kommune har foretaget en gennemgang af vandværket ( har overtaget opgaver fra de tidligere amter ). Denne registrering kan ses i rapporten, som er fremlagt
Det er min fornemmelse, at det er en klar fordel for os, at vi har fået ansvaret ud til kommunen. Vi har fået samarbejdspartneren tæt på.
Den daglige drift har været præget af stabilitet – enkelte driftsstop – strømafbrydelse m.v.

Det videre arbejde:

Vi har foretaget justeringer i takstblad bl.a. for at være på forkant med evt. kommende storforbrugere ( Ludvigslyst )
Det vil Preben komme yderligere ind på.
Det nye filteranlæg er dimensioneret, så vi kan foretage en øget udpumpning i forbindelse med fremtidig udstykning.
Det er meget svært at spå om, hvor stor en del af udstykningen, som vil komme til at ligge i vores forsyningsområde, men der er jo på sigt planer både for området ved Lynggårdsvej og i Linå Vesterskov
En aftale mellem de små vandværker ( samlet i lokale vandråd ) kan fremover give os rabat på vandanalyser hos Eurofins.
Husk i øvrigt, at du som forbruger selv har ansvar for at vedligeholde vandledninger m.v. på egen grund og dermed sikre, at installationerne er i forsvarlig stand og at der ikke forekommer unødigt spild.
Vi kan i øvrigt allerede nu oplyse, at Svejbæk Vandværk i 2010 har 75 års jubilæum – det har vi naturligvis tænkt os at markere.
Vi ser frem til det videre arbejde med et fortsat godt samarbejde med forbrugerne.

Tak for ordet

På bestyrelsens vegne

Torben Jensen

    

GENERALFORSAMLING

De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling

i Svejbæk Vandværk

Torben Jensen

formand

Lynggårdsvej 29, Svejbæk

8600 Silkeborg

tlf. 8684 5257

TORSDAG DEN 26. MARTS 2009

KL. 19.00 På Ålekroen

Preben Jørgensen

kasserer

Lilleøvej 32, Svejbæk

8600 Silkeborg

tlf. 8684 5833

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:

a.    Bestyrelsen:  afgående bestyrelsesmedlemmer:

                                                              i.      Hans Jørgen Pedersen,   modtager genvalg

                                                            ii.      Klaus Kirkegaard,          modtager genvalg

                                                          iii.      Torben Jensen,               modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:                  nyvalg

c.    Intern revisor:                              nyvalg

d.   Intern revisor suppleant:             nyvalg

 1. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en lille forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kassereren.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan den afhentes personligt hos kassereren.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

 

Generalforsamling 2008, 26.marts.

Til stede var den samlede bestyrelse: Kirsten og Ole Ernst, Lilleøvej 18:

Susanne Caspersen og Poul Spanggaard, Edvard Egebergs Vej 31:

Bertelsen, Edvard Egebergs Vej 1:

Poul Michaelsen, Lilleøvej 36

1.   Valg af dirigent

Poul Michaelsen blev valgt.

2.   Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen

Vedtaget uden kommentarer.

3.   Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen

Spørgsmål, Ole Ernst: Hvorfor er fast afgift og forbrugsafgift sat ned?

                 Preben Jørgensen: Fordi der er en finansieringsindtægt som gør det

                 muligt. Vandværket regnskab skal i princippet balancere, ikke give

                 Overskud.

Spørgsmål, Poul: Er der nogen grund til at revisor anbefaler en gennemgang af Vandværkets forsikringer?

                 Preben: Ikke andet end at revisor ikke kan se ud fra referaterne, om vi

                 har sørget for at forsikringerne stadig er relevante og dækkende.

                 Og det er ganske rigtigt flere år siden det er undersøgt.

Regnskabet godkendt.

4.   Budget og priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen

Herunder udlevering og gennemgang af regnskab, takstblad og graf over vandprisens udvikling.

Spørgsmål, Poul: Skal der ved salg af hus igen betales tilslutningsbidrag?

                 Preben: Nej. Det skal der kun ved ny tilslutning.

Spørgsmål, Bertelsen: Bliver Julsøhusene og Træskofabrikken koblet på Vandværket?

                 Preben: Nej. De ligger udenfor forsyningsområdet.

Spørgsmål, Bertelsen: Vil det være attraktivt for Vandværket, at det eventuelle Kurhotel kobles på vandværket?

                 Preben: Hvis Vandværket kan få en rimelig aftale med så stor en  forbruger, kan det teoretisk set godt være økonomisk attraktivt. Men endnu har der ikke været nogen kontakt fra Kurhotellet til Vandværket. Den eneste ”kontakt” har været en forespørgsel fra landmåler, hvorvidt Vandværket havde tinglysning på placeringen af rentvandsbeholderen, hvilket vi kunne bekræfte.

Bertelsen: Kan ikke forstå det, hvis vi ikke ser lokalpatriotisk på det, og ser kritisk på Kurhotellet, når Vandværket nu er så veldrevet. Synes med det samme at vi skal bestemme lokalt at vi ikke vil have det.

Spørgsmål, Poul Spanggaard: Har vi pligt til at forsyne et evt. Kurhotel?

Preben: Vi skal følge vore vedtægter og regulativet. Vi har forsyningspligt.

Niels Strandgaard: Vi må selvfølgelig som privatpersoner have vores egen mening.

Preben: En evt. tilslutning må ikke gå ud over det øvrige forsyningsområde. Vi skal holdes totalt skadesløse.

Budget og priser godkendt.

5.   Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

6.   Valg:

Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

Niels Strandgaard  Genvalgt

Preben Jørgensen  Genvalgt.

Bestyrelsessuppleant:

Jakob Clante, Julsøvej 224  blev valgt. Ikke til stede men givet tilsagn.

Intern revisor:

Svend Mortensen, Lilleøvej 28 blev genvalgt. Ikke til stede men givet tilsagn.

Intern revisor suppleant:

Ole Ernst valgt.

7.   Eventuelt

Bertelsen: Er der årlige rutinecheck af vandkvaliteten?

 Der bliver to gange årligt taget prøver af kemiske og bakteriologiske forhold. På skift tages der også prøver for pesticider. For nogle år siden var der i den ene boring spor af BAM(under grænseværdien), sikkert på grund af tidligere brug af ukrudtsmidler.

        

Gamle, ikke gyldige nyheder nedenunder.

                           

GENERALFORSAMLING
De indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
i Svejbæk Vandværk ONSDAG DEN 26. MARTS 2008 KL. 19.00 På Ålekroen
DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
 3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen
 4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen
 5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg:

a.    Bestyrelsen:  afgående bestyrelsesmedlemmer:

                                                              i.      Niels Strandgaard,         modtager genvalg

                                                            ii.      Preben Jørgensen,          modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:                  nyvalg

c.    Intern revisor:                              nyvalg

d.   Intern revisor suppleant:             nyvalg

 1. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk , da der vil være en lille forfriskning efter generalforsamlingen.  I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kassereren.  

Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside.  Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan den afhentes personligt hos kassereren.

 Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

  Svejbæk d. 21/12-2007 

Til forbrugerne tilsluttet Svejbæk Vandværk, 

Vi har den 18/12 fået foretaget om-prøver, denne gang 6 styk:

·        2 prøver af boringer ( råvand ),

·        2 prøver af filtre,

·        1 prøve ved afgang fra vandværk samt

·        1 prøve hos forbruger. 

Indholdet af coliforme bakterier og kimtallet ved 37 grader var nul i alle prøver. 

Derudover var kimtallet ved 22 grader under den af embedslægen tilladte værdi i alle prøver. 

KOGEANBEFALING OPHÆVES HERMED

Vi vil efter nytår få foretaget en ekstra prøve som opfølgning.

Vi beklager de gener og den bekymring, som kogeanbefalingen har givet hos forbrugerne.

En del forbrugere har undret sig over, at der går så lang tid fra prøveudtagning til information.  Det vil vi prøve at følge op på overfor firmaet, som varetager analyserne.  Det kan oplyses, at vandværket følger et lovbestemt analyseprogram.

I øvrigt tak for råd og kommentarer.

På bestyrelsens vegne,

Torben Jensen

 

 

KOGEANBEFALING - HVORFOR OG HVORDAN?

Til forbrugerne tilsluttet Svejbæk Vandværk 

Da prøver udtaget af vandet fra Svejbæk Vandværk har vist, at vandet er forurenet med Kim ved 22 og 37 °C, anbefales det at alt vand, der skal bruges til drikkevandsformål koges inden brug. 

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C ("spilkoge") i 2 minutter. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 1-2 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og themaskiner opnår vandet ikke en temperatur på 100 °C i 2 minutter og er derfor ikke anvendeligt. 

Hvor stammer bakterierne fra? 

Der er fundet såkaldt kim ved 22 ºC, som er naturligt forekommende i jord, forrådnende planter og overfladevand – de findes normalt ikke i så store mængder i drikkevand. Der er også målt for såkaldt kimtal v. 37 °C. Disse kan være tegn på stillestående vand og må findes i et lille antal. Der er også målt for såkaldt coliforme bakterier og E-coli bakterier. Disse bakterier er ikke fundet. 

Hvad kan vandet bruges til? 

Madlavning:

Det forurenede vand må ikke drikkes – kog vandet først. Vandet kan godt bruges til kogning af kartofler m.m., da bakterierne dør efter kort tids kogning.  

Vandet må ikke bruges til skylning af salat og andre grøntsager, der spises rå. Hertil skal der bruges kogt vand. 

Personlig hygiejne:

Tandbørstning skal ske med kogt vand. 

Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad. Vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet. 

Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand.

 Opvask/vask:

Man kan godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande.

 Vandet kan anvendes til vask af tøj og til rengøring.

Husdyr:

Husdyr som kun er vant til at være indendørs – f.eks. undulater eller hamstre, bør også drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet direkte fra hanen. 

Hvornår må vandet drikkes igen? 

Indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt, skal vandet koges. Du vil få direkte besked, når vandet igen kan drikkes uden kogning.  

Forureningen er sandsynligvis sket i forbindelse med rengøring af rentvandstanken eller i forbindelse med udskiftning af filtermateriale. For en sikkerheds skyld bør vandet koges indtil nye prøver viser at forureningen er væk. Der bliver bestilt nye prøver hurtigst muligt.  

Kontakt 

Hvis der er yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Torben Jensen tlf. 86845257

 

Rentvandsbeholderen er klar tirsdag den 23/10-2007 efter en afsluttende desinfektion og skylning, hvorefter vandforsyningen vil være normal.  Der kan dog de første par dage være en anelse klor-lugt fra vandet - men med et niveau helt acceptabelt for drikkevand - det er faktisk normalt i bl.a. København at tilsætte klor til drikkevandet.   Men bare rolig - sidst på ugen har vi igen vores sædvanlige gode vandkvalitet.

 

Mandag 8/10-2007 vil der være kortvarige afbrydelser af vandforsyningen i løbet af dagen.  Det skyldes, at der skal igangsættes et stort planlagt vedligeholdelsesarbejde på vandværkets rentvandsbeholder, der ligger ved busholdepladsen lige før Ludvigslyst. Arbejdet omfatter oprensning, reparation af indvendige vægge, udskiftning af rustne ventiler og rørgennemføringer samt isætning af nye niveau-målere samt foring af mandehul.  Et job, der forhåbentlig vil holde rentvands-beholderen i topform en 20 år frem i tiden.

 Arbejdet vil vare 1 til 2 uger.  Der kan i denne periode forekomme enkelte kortvarige afbrydelser af vandforsyning. Endvidere vil vandtrykket kunne variere, da vandværket i denne periode kører med en lille ”reserve”-beholder til rent vand.   Det vil være en stor hjælp, hvis I alle i denne periode vil prøve at mindske forbruget især tidlig morgen (6-8.30) og omkring klokken 17-19, så vi kan holde trykket oppe til glæde for dem længst ude på ledningsnettet.  Og hjælp også lige med at holde et godt øje med den lille reserve-beholder, der er placeret synligt midt i området omkranset af bus-vendepladsen.

 Når arbejdet er færdigt orienteres via vores hjemmeside www.svejbaekvand.dk   

 I uge 43 udskiftes en del af vandmålerne hos forbrugerne  ( 34 stk. ). Disse målere er tilfældigt udvalgt og sendes til kontrol hos et målerlaboratorium.  Alle berørte husstande er informeret.  Afhængig af resultatet vil Svejbæk Vandværk få tilladelse til at have sine vandmålere opsat i 0, 3 eller 6 år yderligere. 

Yderligere orientering om ”kontrol af vandmålere i drift” kan ses på vores hjemmeside.

 På bestyrelsens vegne

Torben Jensen

 

Svejbæk den 01-07-07

Til beboerne på Lynggårdsvej, Lynggårdsstien og Svejbæk Banesti

Vedr. ledningsbrud fredag 29-06-07:

Som det nok er de fleste bekendt, var vandforsyning afbrudt fredag eftermiddag i ca. 3 timer. Årsagen var, at under arbejde med at skyde rør til nedlægning af fiberbredbånd under jernbanen, blev hovedledning beskadiget. Da hovedledning var repareret, og der igen kom tryk på ledningsnettet blev en del belægninger i rørene løsnet. Vi vil gerne opfordre til at kontrollere alle tappesteder – også udendørs.

Vigtigt: Kontroller venligst også, at måleruret fungerer. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes Svejbæk Vandværk, og vi vil hurtigst muligt få vandmåler skiftet.

Med venlig hilsen

Torben Jensen S

Svejbæk Vandværk

 

Referat fra Generalforsamling den 28/3-2007

Generalforsamling 2007, 28. marts 2007, på Ålekroen.

Til stede:

Fra bestyrelsen: Torben Jensen, Preben Jørgensen, Klaus Kirkegaard og Hans Jørgen Pedersen.:

Intern revisor Svend Mortensen.:

Flemming Fogtmann.

Velkomst v. Torben Jensen.

1. Valg af dirigent. Flemming Fogtmann valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen. Beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen. Det reviderede regnskab godkendt.

4. Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen. Med en rettelse af en skrivefejl(på 1.000 kr), blev det reviderede regnskab godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. Ingen forslag til indkommet.

6. Valg: a. bestyrelsen. Hans Jørgen Pedersen, Torben Jensen, Klaus Kirkegaard genvalgt. b. Bestyrelsessuppleant. Benny Hansen valgt. c. Intern revisor. Svend Mortensen valgt. d. Intern revisor suppleant. Flemming Fogtmann valgt. 7. Eventuelt. Ingen punkter.

Afslutning med fortsat og hyggelig go´ ro og orden.

30.03.2007 - Referent:  Hans Jørgen Pedersen

 

Generalforsamling den 28/3-2007 kl.19 på Aalekroen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen 

3. Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen 

4. Budget og Priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen 

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 

6. Valg: a. Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer: i. Hans J. Pedersen, modtager genvalg ii. Torben Jensen, modtager genvalg iii. Klaus Kirkegaard modtager genvalg b. Bestyrelsessuppleant: nyvalg c. Intern revisor: nyvalg d. Intern revisor suppleant: nyvalg 

7. Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand eller med mail til vand@svejbaekvand.dk . I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kassereren. Efter generalforsamlingen kan regnskab, budget og prisblad ses på vores hjemmeside. Hvis et medlem ønsker en skriftlig kopi, kan den afhentes personligt hos kassereren.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

Julebrev December 2006

Referat fra generalforsamling, regnskab, budget samt takstblad er ikke udsendt i papirform i år - det kan ses på vandværkets hjemmeside: www.svejbaekvand.dk . Fremover vil dette være praksis - men selvfølgelig kan du stadigvæk få materialet på tryk ved henvendelse til bestyrelsen. Vi har i dette overgangsår vedhæftet en økonomioversigt, der også kan ses på hjemmesiden. Bemærk den faldende vandpris - vi har nu for andet år billigere vand end Silkeborg Kommune.

Vi har fået foretaget en omfattende vandanalyse på Svejbæk Vandværk den 18. oktober 2006.. Alle resulta-ter var tilfredsstillende. Desuden har vi den 5. november fået foretaget begrænset kontrol ude på lednings-nettet. Her var en kommentar om ledningsevnen, som ligger lidt under minimumskravet for drikkevand, men det skyldes kun et lavt niveau af diverse salte pga. vandets store renhed. Se alle resultater på hjemmesiden - her kan også læses om betydningen af de enkelte elementer i analyserne.

Ved vandværkets rentvandsbeholder har vi fået monteret udstyr, så vi kan klare forskellige nødsituationer, f. eks. er det nu muligt at få leveret vand fra tankvogn i tilfælde af problemer med boringer. Det er altid rart at være på forkant med udviklingen. Vi har også fået monteret forskelligt sikkerhedsudstyr samt nye, mo-derne låse for at reducere risikoen for indbrud/sabotage på vandværket, rentvandstank mm.

I efteråret har vi foretaget mange opmålinger af stophaneplaceringer. Under dette opmålingsarbejde fandt vi i et tilfælde en udendørshane, som ikke var tilsluttet vandmåler. Vær venligst selv opmærksom på, at ALLE haner er tilsluttet måler. Desværre kan vi ikke altid stole på, at VVS-installatører har udført tilslutning kor-rekt. Vi fortsætter opmålingsarbejdet næste år, og vil i den forbindelse også kontrollere udendørs installatio-ner. Hvis der konstateres fejl, vil vandværket stille krav om efterbetaling.

Husk at forslag til Generalforsamlingen i marts 2007 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2007. Der vil der også blive udleveret skriftligt materiale vedrørende regnskab, takstblade mm. Husk også ved årsskiftet at indberette måleraflæsning BÅDE til EnergiMidt (vand) samt Silkeborg Kommune (spildevand).

Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår, Bestyrelsen

 

 

Svejbæk Vandværk

Generalforsamling 2006, 30 marts, Ålekroen.

Til stede var den samlede bestyrelse, intern revisor Svend Mortensen og én andelshaver(to personer).

Velkomst v/Torben Jensen.

1.    Valg af dirigent.

Tove Hansen, Lynggårdsvej 27.

2.    Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen.

Spørgsmål om hvor boringerne er placerede. Snak om fjernelse af jern i vandet og om vandets hårdhed.

- Beretningen godkendt.

3.    det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen.

Gennemgang af regnskab. Gennemgang af den nye procedure for aflæsning og afregning. Forklaring af procedure med ekstern og intern revision.

- Regnskabet godkendt.

4.    Budget og priser v/Preben Jørgensen.

Gennemgang af budget 2006 og 1.kvt. 2007. Gennemgang af priser.

- Budget godkendt

5.    Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

6.    Valg.

a.     Bestyrelsen: Afgående bestyrelsesmedlemmer.

- Preben Jørgensen            modtager genvalg

- Niels Strandgaard                  modtager genvalg

b.    Bestyrelsessuppleant:

- Benny Hansen, Lynggårdsvej 27.

c.     Intern revisor:

- Svend Mortensen            modtager genvalg

d.    Intern revisorsuppleant:

- Benny Hansen, Lynggårdsvej 27.

7.    Eventuelt.

En hyggelig snak under den efterfølgende kaffe og lækre anretning.

8.    Afslutning.

v/Torben Jensen, med tak for god ro og orden.

Bestyrelsens beretning

Så er vi atter tilbage på Aalekroen efter sidste år at have afholdt generalforsamling på Ny Hattenæs – endda langt uden for vandværkets forsyningsområde.

Vi kan ( heldigvis ) atter konstatere, at vandværket befinder sig i en stabil periode.

Skiftet til et nyt afregningssystem hos Energi Midt er foregået gnidningsløst. Mon ikke, at forbrugerne generelt vil opleve en samlet afregning af el/vand som en forenkling? Selvfølgelig skal man som forbruger lige vænne sig til, at der nu skal indsendes aflæsning for vand både til Energi Midt ( for at modtage vandet ) og Silkeborg Kommune ( for at komme af med vandet ) For vandværket er der tale om et mindre fald i udgift til administration  grundet det nye system.

Der er foretaget 2 nytilslutninger til Svejbæk Vandværk, så vi nu er på 271 forbrugere.

Vandforbrug: 

Igen i 2005 faldt den udpumpede vandmængde, nu fra 31.203 m3 til 30.049 m3, et fald på 3,7 %.

Det var derfor med stor spænding, at vi fik forbrugstallene registreret, sidste år havde vi jo et svind på 7,9 %.

Heldigvis steg den afregnede vandmængde fra 28.740 m3 til 29.218 m3. Det betød et fald i svindet til nu kun 2,8 %.

Efter at vi i 2004 havde konstateret et stort svind i Lilleøvej-kvarteret, fik vi  april 2005 etableret 3 nye målerbrønde i området.

Den sikreste måde at indkredse svind på, er at foretage natlige målinger ( det gælder selvfølgelig også hos den enkelte forbruger )

Efterfølgende fandt vi frem til, at den første stikvej til højre på Lilleøvej havde et rigelig stort natforbrug.

Vi besøgte hele Lilleøvej-kvarteret og fik indtegnet de påviselige stophaner. Dette arbejde vil vi i øvrigt fortsætte rundt i byen, primært i aftentimerne, for at gøre vores kortmateriale så korrekt som muligt.

Generelt har vi oplevet stor imødekommenhed hos beboerne, og vi har mange steder fået en god snak. Det må jo også være i alles

interesse at begrænse vandspild. 

Tilbage til årsaflæsningerne:

Det viste sig, at nu er svindet i Lilleøvej-kvarteret faldet markant!!

Det er tænkeligt, at etableringen af de 3 målerbrønde i sig selv, har afhjulpet en del af svindet. Dette er muligt, da brøndene erstatter 3 hovedstophaner, som kan have haft utætheder. Endvidere kan ændringer hos forbrugerne også have været medvirkende til at reducere vandspildet.

År 2006 er det første hele år med de 3 målerbrønde i drift, så derfor forventer vi et bedre sammenligningsgrundlag ved næste årsskifte. Under alle omstændigheder vil vi følge udviklingen nøje.

Vandkvalitet:

Seneste analyse  af drikkevandet er foretaget 28 sept. 2005 ved afgangen fra vandværket.

Analysen var en normal prøve for drikkevand og en udvidet analyse for organisk mikroforurening. Alle grænseværdier er overholdt, og resultatet, som kan ses på www.svejbaekvand.dk ,

er fuldt tilfredsstillende.

Det er værd at bemærke, at Svejbæk Vandværk leverer drikkevand af en højere kvalitet end de fleste mineral og kildevand. Og så er vandet tilmed meget billigere.

Drift:

Vi er gennem de senere år kommet problemet med aggressiv kulsyre til livs gennem en bedre filtrering af råvandet.

Der har ikke været de store investeringer på vandværket, dog er en kompressor, til iltning af råvandet, blevet udskiftet.

Vi har desuden fået foretaget en påbudt sløjfning af 2 gl. boringer.

Nye lovkrav gjorde, at den tidligere udførte sløjfning ikke længere var tilfredsstillende.

Desuden er låsesystemer og ventilationsåbninger på og omkring vandværk blevet ændret, for at forbedre sikkerheden.

Der har på andre vandværker været problemer med snegle, som har skaffet sig adgang til vandbeholdere.

Året er stort set forløbet uden driftsforstyrrelser – nu bliver det interessant at se, om vinteren har medført frostsprængninger hos nogle af sommerhusejerne – noget som i værste fald kan medføre store udgifter for den enkelte forbruger!!

Det videre arbejde:

Som omtalt arbejder vi med at indsamle data til vore kort over nettet. Vi hører gerne fra forbrugere, som kan bidrage med oplysninger om stophanens placering eller andet relevant.

Det er fortsat vores mål at sikre forbrugerne så billigt vand som overhovedet muligt, men nye ( endnu ikke opfundne ) afgifter kan jo drille i den retning.

Overordnet ved vi endnu ikke hvordan kommunalreformen og de nye regioner vil påvirke arbejdet inden for vandsektoren.

Vi glæder til det fortsatte samarbejde med forbruge 

På bestyrelsens vegne,                 Torben Jensen  

 

 

JULEBREV 2005

Vandanalyse:

Vi har den 28. september fået foretaget en analyse af drikkevandet taget ved afgangen fra vandværket; en normal prøve for drikkevand plus en udvidet analyse for organisk mikroforurening.

Alle grænseværdier er overholdt, og resultatet er meget tilfredsstillende og vores vand kan nemt hamle op med de bedste mineral- og kildevand i supermarkederne.

Analyseresultatet kan ses på vores hjemmeside ( www.svejbaekvand.dk ) eller rekvireres hos bestyrelsen. 

Sikkerhed:

Der har i den senere tid været meget meget fokus på sikkerheden i vandforsyningen, og efter en gennemgang af vandværket, har vi iværksat forskellige tiltag for yderligere at forbedre sikkerheden mod forureninger. 

Vandspild Lilleøvej:

Efter at have foretaget natmålinger på Lilleøvej, kan vi konstatere, at en større del (ca. 700 m3 = 30%) af vandværkets totale vandspild er på 1. stikvej ( indkørsel ved Lilleøvej 40 ).

Når vi har tal fra den kommende årsaflæsning, vil vi igangsætte det videre forløb, eventuelt i samarbejde med et allerede kontaktet lækagesøgningsfirma.

Dette vil under alle omstændigheder kræve, at alle stophaner findes på den berørte stikvej. Hvis vi iværksætter et sådant arbejde, vil alle berørte husstande blive direkte informeret. 

Selvaflæsning / afregning:

Som det vil fremgå af en fremsendt skrivelse fra Energi Midt, overgår både aflæsning og betaling fra årsskiftet direkte til Energi Midt.

Fremover skal el og vand betales samtidig – der kan vælges mellem 1 og 3 årlige rater.

Den samlede afregning medfører en besparelse for Svejbæk Vandværk, som kommer forbrugerne til gode ved et mindre prisfald for 2006.

Vigtigt: Der skal nu indberettes måleraflæsning for vand til Energi Midt sammen med måleraflæsning for el. Disse tal er beregningsgrundlag for Svejbæk Vandværk.  ( manglende aflæsning medfører opkrævning af gebyr ).

Husk også fortsat at indberette tal til Silkeborg Kommune af hensyn til spildevandsafregning!

 Generalforsamling 2006:

Afholdes i marts 2006 – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2006.

 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk

 

Svejbæk den 17.april 2005

Afbrydelse af vandforsyning

Onsdag 27 april og torsdag 28 april

Til alle husstande på Lilleøvej og Holten

Edv.Egebergsvej  13-33 og Lilleøvænget 2-7

Vi har et kraftigt stigende vandsvind i området Lilleøvej, Edv.  Egebergsvej 13-33 og Lilleøvænget 2-7. I øjeblikket forsvinder 15% af al udpumpet vand.  Holten bliver berørt af lukningen, men Holten selv har ikke et svindproblem.

Dette svind vil vi nu forsøge at lokalisere, og derfor etableres 3 nye målerbrønde i fortovet, så lækagen kan indkredses:

·        På hjørnet ud for Lilleøvej 40

·        På hjørnet ud for Lilleøvej 58

·        Ud for Lilleøvej 13

Arbejdet vil medføre en  længerevarende afbrydelser af vandforsyning:

ONSDAG 27 APRIL OG TORSDAG 28 APRIL

Begge dage i tidsrummet 07.00 til 17.00

Det vil nok være en god ide at tappe lidt vand i forvejen til håndvask, kaffe mm.

Arbejdet udføres af Resenbro EL og VVS ( 86853699 ).

Vi vil gerne bede jer finde jeres stophane og tjekke den for utætheder – oftest kan den finde på at lække ved spindelen.   Når I har fundet stophanen, så send os en skitse eller beskrivelse af placeringen (vand@svejbaekvand.dk), da vi i det indkredsede område skal have checket alle stophaner mm.  Vi har en spindelsøger på vandværket, hvis stophanen er ”blevet væk” under fliser, buske mm.

Vi beklager de gener arbejdet giver.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

 

Svejbæk Vandværk

 

Referat af generalforsamling, 29.marts 2005

 

Til stede var den samlede bestyrelse og to medlemmer.

Intern revisor Svend Mortensen og bestyrelsessuppleant Flemming Fogtmann har begge meldt afbud. Begge er villige til genvalg. Ingen har talt med intern revisorsuppleant Ib Ludvigsen. 

1.         Valg af dirigent

Bent Pedersen valgt.

2.         Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen

Bent spørger om hvor mange der opsøger hjemmesiden, og hvordan modtager man referat fra generalforsamling. Der er ikke særlig mange besøg på hjemmesiden. Referatet udsendes sammen med nyhedsbrev med takstblad, og det lægges ud på hjemmesiden.

- Beretningen godkendt.

3.         Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen

Bent opfordrer til at se på om lønnen for pasningen af Vandværket er passende.

- Regnskabet godkendt (med glæde).

4.         Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen

Ingen kommentarer – ud over tak for grundigt arbejde.

- Budget godkendt.

5.         Behandling af indkomne forslag

- Ingen indkomne forslag.

6.         Valg

a.         Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:

  i.                         Torben Jensen                      modtager genvalg

 ii.                      Hans J. Pedersen                      modtager genvalg

iii.                      Klaus Kirkegård                      modtager genvalg

- Alle tre valgt.

b.         Bestyrelsessuppleant:                 nyvalg

- Flemming Fogtmann genvalgt.

c.         Intern revisor:          nyvalg

- Svend Mortensen genvalgt.

d.         Intern revisor suppleant         nyvalg

- Bent Pedersen valgt.

7.         Eventuelt

Under indkomne forslag blev ideen foreslået og diskuteret, at en evt. revision/fornyelse af vedtægterne blev diskuteret igennem på de to følgende ordinære generalforsamlinger til godkendelse. 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen af dirigenten og formanden. 

 03-04-2005 Hans Jørgen Pedersen.

Generalforsamling 2005 - Bestyrelsens beretning:

 Velkomst.

 STATUS: 

Vi er i år på ”udebane” med generalforsamlingen. På Aalekroen havde værten ikke mulighed for at åbne en tirsdag her i foråret –personalet skal jo også have deres fridage.

Sidste år kunne jeg fortælle om et meget trægt samarbejde med Silkeborg Kommune ang. årsaflæsningerne. I år har det kørt meget fint. Vi har modtaget aflæsningstal i tide, og det skal også siges, at forbrugerne er blevet langt bedre til at huske at indberette vandforbrug. Måske spiller gebyret til Silkeborg Kommune og Svejbæk Vandværk ind? Det var således kun nødvendigt at opkræve

Vi har fået 1 ny tilslutning og er nu 270 forbrugere.

Silkeborg Kommune har vedtaget et nyt regulativ for de 17  private almene  vandforsyninger i kommunen ( på grundlag af  vejledning fra Miljøstyrelsen  nr. 4, 2003 ) til ikrafttræden senest 1 januar 2006.  Vi har på bestyrelsesmøde, afholdt 14-03-05, vedtaget ikrafttræden af dette regulativ.  Regulativet, som er en modernisering af tidligere regulativ, kan ses her og på vores hjemmeside ( www.svejbaekvand.dk ).  I det nye regulativ er indarbejdet de seneste love og bekendtgørelser indenfor vandforsyningsområdet, således at regulativet nu også indeholder bestemmelser for – direkte afregning med lejere – kontrol af vandmålere i drift – eftergivelse af vandskat ved brud på skjulte installationer. 

VANDFORBRUG:

Vi kan glæde os over et fald i forbruget ( Preben ser måske lidt anderledes på det ). Den udpumpede vandmængde er faldet fra 31.871 m3 til 31.203 m3. Vi får afregnet 28.740 m3 fra forbrugerne, et fald fra 30.243 m3 året før.  Det betyder desværre, at vores svind igen er ved at udvikle sig i en uheldig retning. Svindet var sidst på 5,1 %, nu er vi på 7,9 %.  Vi havde allerede forrige år en udvikling i den retning, og siden da er tendensen forstærket.  Julsøvænget og Lilleøvej-kvarteret er de primære problemområder med et svind på ca. 15 %.  Da Lilleøvej-kvarteret står for ca. 1/3 af vandværkets forbrug, harvi valgt at sætte fokus på dette område.  Vi vil i nær fremtid få etableret 3 nye målerbrønde på Lilleøvej – ved eksisterende hovedstophaner. Disse målerbrønde vil gøre det væsentligt lettere at lokalisere svindet.  Arbejdet udføres af Resenbro El og VVS og varsles til de berørte husstande.  Endvidere vil vi gerne bede beboerne i de nævnte områder om at checke stophanen. Hvis der er vand omkring spindelen, er dette en tydelig indikering af utæthed. I så tilfælde kontakt Svejbæk Vandværk, og vi vil straks få stophanen udskiftet. Vær også opmærksom på”sætninger” i terrænet, som kan indikere hul på vandrør i jorden. Generelt er  vi meget interesseret i at få oplyst, hvor stophanen er placeret ( send evt. en mail ). Det vil hjælpe os med at kunne opdatere vores kortmateriale.

 VANDKVALITET:

 Vi får jævnligt kontrolleret vandet, og de seneste analyser har væ

DRIFT:

 Driften af vandværket har i 2004 været præget af stabilitet. 

 FREMTID: 

Vandværket betaler årligt ca. 18.000 kr. i gebyr til Århus Amt for

Fremtiden kan bringe nye udstykninger indenfor vores forsyningsområde, og der er heldigvis rigelig kapacitet på vandværket til at kunne optage nye forbrugere.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med såvel nuværende som nye forbrugere.

 

                                                                       Tak for ordet 

                                                                       På bestyrelsens vegne 

                                                                       Torben Jensen  

 

 

Referat af generalforsamling, 30. Marts 2004.

I alt var 13 personer til stede, herunder den samlede bestyrelse og den interne revisor. I alt var 11 andelshavere repræsenteret. 

Velkomst ved Torben Jensen.

 1.     Valg af dirigent.

Bent Pedersen valgt.

2.     Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen.

 1. Efter beretningen spurgte Flemming Fogtmann om indkredsning af svindet ved hjælp af målere på hovedstrengene i forsyningsområdet, og der blev forklaret lidt om hvordan de allerede etablerede målere har medvirket til indkredsning af svindet, så utætheder har kunnet repareres. Det er også klart en god ide at lede efter flere kilder til svind ved at etablere flere målere på nettet.
 2. Preben Andersen spørger til pH værdierne og den aggressive kulsyre. Torben Jensen forklarer at på grund af en bedre udnyttelse af pumper og filtre ved vandets oppumpning og filtrering, og ved gennemskylningen af filtrene, er pH værdien generelt steget til et meget bedre niveau, og indholdet af kulsyre faldet.
 3. På Klaus Kirkegaards spørgsmål oplyses at pH på det ubehandlede råvand er Ca. 6 og at der er meget aggressivt kulsyre.
 4. Beretningen vedtaget.

3.     Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen.

 1. Regnskabet, den såkaldte ”Årsrapport for 2003” blev gennemgået i detaljer.
 2. Regnskabet blev vedtaget.

4.     Budget og priser for det kommende år v/ Preben Jørgensen.
 1. Gennemgang af budgetterne for 2004 og 2005, herunder gennemgang af de foreslåede prisfald på både kbm.betaling og fast afgift for vandet samt for de stigende udgifter for nytilslutning som andelshave
 2. Som Bent Pedersen ganske rigtigt fremhævede, vil der nok komme små stigninger igen om 4 år, når forbrugerne´s vandmålerne, som nu er helt afskrevne, højst sandsynligt skal udskiftes. Men indtil da kan den mindre afskrivning omsættes til prisfald i stedet for at bidrage til overskud i vandværket.
 3. Preben Jørgensen forklarede at stigningen på tilslutningsbidraget, bringer det i overensstemmelse med de faktiske gennemsnitlige udgifter, og at det forhøjede andelsbidrag afspejler den reelle del af Vandværket, man som nytilsluttet andelshaver overtager.
 4. Budgetter og taksterne for 2004 vedtaget.
 5. Preben Jørgensen gennemgik takstbladets orientering til forbrugerne ang. priser og den generelle prisudvikling gennem årene.
 6. Preben Jørgensen undskyldte at priserne allerede er sendt ud med PBS-meddelelserne, selv om de reelt ikke var gældende før de nu er godkendt på generalforsamlingen. Denne procedure havde dog været nødvendig da generalforsamlingen var blevet forsinket p.g.a. Kommunens langsomme behandling af aflæsningstallene fra forbrugerne.

5.     Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6.     Valg.

a.      Bestyrelsen

Preben Jørgensen og Niels Strandgaard blev genvalgt.

b.      Bestyrelsessuppleant

Den tidligere suppleant, Klaus Kirkegaard, indtrådte ved bestyrelsesmødet d.29-03 2004 i bestyrelsen i stedet for Erik Louring.

Som bestyrelsessuppleant blev Flemming Fogtmann valgt.

c.       Intern revisor

Som intern revisor blev Svend Mortensen valgt.

d.      Intern revisorsuppleant

Som intern revisorsuppleant blev Ib Ludvigsen valgt.

7.     Eventuelt.

Intet under eventuelt. 

Afslutning ved Torben Jensen.

                Referat d.31-03-2004 v/ Hans Jørgen Pedersen

 

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2003 

Betaling for vandforbrug: 

 Det var desværre også i år nødvendigt at udsende et stort antal rykkerbreve (cirka 30), men alle har betalt og ingen fik lukket for vandet.

 Forhøjelse af Amtslig Grundvandsafgift:     

Selv om regeringen har indført skatte- og afgiftsstop, holder amtet sig ikke tilbage. 

 Gebyret på vores indvindingstilladelse, som p.t. er omkring 14 øre per kbm, forhøjes til 40 øre per kbm – en stigning på 185%.  Det vil betyde en merudgift for Svejbæk Vandværk på ca. 11.000 kr per år.

 Vandanalyse: 

 7.august er der foretaget en kontrol af drikkevandet på vandværket.  Kontrollen omfattede blandt andet test for aromater og klorforbindelser samt 23 forskellige pesticider.  Resultatet overholdt fuldt ud resultatet til godt drikkevand.  De detaljerede resultater kan ses på vores hjemmeside eller rekvireres hos bestyrelsen.

 Kontrol af vandmålere i drift:    

 Ifølge Erhversfremmestyrelsens Måletekniske Direktiv (MDIR nr. 02.36-01) skal vandværket kontrollere sine målere i drift. 

 Derfor får vi per computer tilfældig udvalgt 31 (+2 reserver) forbrugere, der få skiftet målere i uge 40.  De nedtagne målere fra disse forbrugere sendes til kontrol på Ringe Vandværk (akkrediteret målerkalibrering). 

 Resultaterne danner grundlag for, om vores målere skal skiftes nu indenfor et år eller kan forblive opsat i endnu en periode på 4 eller 8 år.  Til at udføre opgaven har vi valgt Ivan Duch VVS.  Alle berørte husstande får separat underretning!  Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen.

 Med ønsket om et Godt Efterår, 

Bestyrelsen i Svejbæk Vandværk.

 

Referat af generalforsamling 27. marts 2003 

Ud over den samlede bestyrelse og vandværkspasseren var 5 andelshavere representeret, i alt 11 andelshavere. 

Velkomst ved Torben Jensen

 1.        valg af dirigent.

Klaus Kirkegård valgt 

2.        Bestyrelsens beretning ved Torben Jensen (Resume)

STATUS:

I årets løb har der været 6 bestyrelsesmøder. Med et nyt medlem er vi nu 268 forbrugere.

VANDFORBRUG:

Udpumpning fra værket er faldet med 252 m3 til 31.245 m3. Rapporteret forbrug er steget med 436 m3 til 29.922 m3. Hermed er svindet faldet fra 6.4 % til 4.2 %. Indsatsen for at minimere svindet bærer frugt, og i den kommende tid lægges focus på området øst for Vandværket, hvor svindet har været på 8-10 %. Beboere i området opfordres til at checke installationerne og om muligt at markere stophanerne, er der mistanke om utæt stophane bedes Svejbæk Vandværk kontaktet. Samarbejdet med Energi Midt forløber fint. Desværre måtte 2 forbrugere i år varsles med lukning af vandet, før betalingen faldt.

VANDKVALITET:

Selv om der har været diskussion af ældre PEL-plastrørs egnethed, skønnes det ikke at ledningsnettet nogen steder ligger i et risikoområde for gennemsivning af forurening. Det er ikke klart hvor mange af disse PEL-rør vi har i ledningsnettet, men med tiden bliver de erstattet i forbindelse med renovering.

DRIFT:

Efter konstatering af stort faldende ydelse fra vore 2 indvindingspumper, er de begge blevet udskiftet. Den forbedrede effektivitet medfører et faldende elforbrug, en bedre filtrering og dermed en bedre vandkvalitet. 

I forbindelse med enkelte tvivlsspørgsmål om ansvarsfordeling præciseres:

FORSYNINGSLEDNINGER – i vej og fortorv anlægges af, ejes og vedligeholdes af Svejbæk Vandværk.

STIKLEDNINGER INCL. STOPHANER – fra forsyningsledning til skel anlægges af ejes og vedligeholdes af Svejbæk Vandværk.

JORDLEDNINGER – fra skel anlægges af, ejes og vedligeholdes af grundejer. BEMÆRK, at selv om stophane evt. er placeret væk fra skel inde på grund (særlig ved ældre beboelser), er grundejers ansvar for jordledning stadig hele stykket fra skel.

Vi ser helst stophane placeret i skel – men vedligeholder også stophaner som ikke er placeret således. 

FREMTID:

Til efteråret skal der udtages et større parti af vandmålerne til stikprøvekontrol. Fremtidige arbejdsområder er – velkomstpakke til nye forbrugere – beredskabsplan – modernisering af vedtægter – ændring af tilslutnings- og anlægsbidrag.

 SPØRGSMÅL:

John Christensen, Edw.Egebergsvej: Skal man tilsluttes Svejbæk Vandværk? Ligger man indenfor Vandværkets forsyningsområde må svaret nok være ja, da man ellers skal have en indvindingstilladelse fra Amtet, hvad man nok næppe får. Vi forventer at omkostningerne ved tilslutning nok vil nærme sig en fordobling, svarende til stigninger i de faktiske omkostninger og de eksisterende andelshaveres opsparing i anlægget. Som det ser ud nu er der kun mulighed for meget lille tilgang af nye andelshavere indenfor forsyningsområdet.

John Christensen:Er trykket fra vandværket sat ned på det sidste? Efter udskiftning af stikledning steg trykket ved hanerne, og der var skader på anlægget, siden er trykket faldet betragteligt igen! NEJ! Trykket er ikke blevet ændret. Forskellige muligheder blev diskuteret, så som løsnede belægninger der stopper hanarne, stoppet filter ved vandmåleren, utætheder i systemet.

Flemming Fogtmann, Julsøvænget 7: Er der nyt om udveksling af vand med Silkeborg Kommune? Kommunen er ikke gået videre med sagen! Et evt. initiativ skal nok komme fra os, selv om det fra start var kommunens oplæg.

Flemming Fogtmann: Er der forsikring der dækker , hvis der er forureningsskader? Ikke som det er lige nu, men det var måske værd at undersøge mulighederne. Preben supplerer med at vi har gjort meget for at forebygge forureningsmuligheder.

BERETNINGEN GODKENDT. 

3.        Gennemgang af det reviderede regnskab, ved Preben Jørgensen. 

Hovedtal for            regnskab 2002        og        budget 2002 

Omsætning                                  318.330           316.210

Driftsomkostninger                        80.142           117.000

Administrationsomkostninger        90.797           103.850 

Indtjeningsbidrag                     147.391            95.360

Afskrivning                                   131.842           127.481 

    Resultat før financiering            15.549         -32.121

Financieringsindtægter                  39.268             32.000

 Årets resultat                             54.817                -121

 SPØRGSMÅL:

Klaus Kirkegård, Julsøvej 249: Forsikringer 5.000,- , hvad er det. Tryg/F.V.D. All-Risk forsikring incl. Arbejdsskade- , produkt- , ansvarsskade- , person- og tingsskade - forsikring med forskellige undergrupper af emnerne. Erhvervs - forsikring. Der er en selvrisiko på 5.000,-kr. Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer, bestyrelses - ansvars og underslæbs - forsikring. Grundejerforsikring m.m.

 REGNSKABET GODKENDT.

 4.        Budget for det kommende år, ved Preben Jørgensen

Gennemgang af budget for 2003 og foreløbigt budget for 2004.

Da det ikke er meningen at akkumulere et overskud, budgetteres der for 2003 med en nedsættelse af både den faste afgift og kbm afgiften, og for 2004 med yderligere nedsættelser.

INGEN SPØRGSMÅL:

BUDGET GODGENDT. 

5.        Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag. 

6.        valg

a.        Bestyrelsen

Torben Jensen, Hans Jørgen Pedersen og Erik Louring genvalgt for 2 år.

b.        Bestyrelsessuppleant

Klaus Kirkegård, Julsøvej 249. genvalgt

c.        Intern revisor

Svend Mortensen, Lilleøvej 28, genvalgt

d.        Intern revisor suppleant

Flemming Fogtmann, Julsøvænget 7, genvalgt 

7.        eventuelt

TORBEN: Tal, rapporter og eksempler på bladet ”Vandposten” er fremlagt til gennemsyn.

PREBEN: Henviser til hjemmesiden www.svejbaekvand.dk

KLAUS: Er der mulighed for at vandværket kan gå i stå uden at man kan få fat i nogen fra bestyrelsen? JA! Men Resenbro El & VVS kan altid kontaktes.

JOHN CHRISTENSEN: Hvor hurtigt kan der skaffes vand ved et stort sammenbrud? Det er usikkert, men der må relativt hurtigt kunne skaffes vand fra Silkeborg Kommune, evt med bistand fra Falck. Trykforøgningsanlægget vil altid kunne erstattes indenfor 24 timer.

FLEMMING FOGTMANN: Er der mulighed for et Falck-abonement der dækker sådanne situationer? Det var nok værd at undersøge. 

8.        afslutning.                                                                Referent, 30-03-2003, Hans Jørgen Pedersen

 

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 27.3 2003 kl. 19.30 på Ålekroen

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen

3.Det reviderede regnskab v/ Preben Jørgensen

4.Budget for det kommende år v/ Preben Jørgensen

5.Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag.

6.Valg:

    a.Bestyrelsen:  afgående bestyrelsesmedlemmer:

        i.    Torben Jensen,       modtager genvalg

        ii.    Hans J.Pedersen    modtager genvalg

        iii.    Erik Louring          modtager genvalg.

    b.Bestyrelsessuppleant:            nyvalg

    c.Intern revisor:                        nyvalg

    d.Intern revisor suppleant:        nyvalg

7.Eventuelt.

Af hensyn til værten på Ålekroen vil det være praktisk, at man melder sin deltagelse i generalforsamlingen til Vandværkets formand.  I dagene op til generalforsamlingen kan regnskabet afhentes hos kasseren.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk.

 

NYHEDSBREV JULEN 2002

Svejbæk Vandværk er et privat vandværk!  Det ved alle da – eller?  Måske er du en af mange nye tilflyttere og har ikke tænkt nærmere over, hvor vandet kommer fra.  Hvis du ikke har fået overleveret vedtægter og regulativ, kan de fås hos bestyrelsen eller læses på vores hjemmeside.

I starten af oktober blev vandværkets 2 borerørspumper udskiftet på grund af almindeligt slid.  Det har ført til en stærkt øget oppumpningkapacitet til trods for installation af 2 mindre pumper.  Vi undersøger nu muligheden for at køre med kun 1 pumpe i drift ad gangen.  Det vil spare strøm samt sikre en bedre filtrering og dermed rensning af vandet pga. længere tid til iltning (fældning af jern) og neutralisering i filtermaterialet (aggressiv kulsyre).

 Svejbæk Vandværk har fået foretaget en omfattende vandanalyse i september 2002.  Analyserne viser generelt en meget fin vandkvalitet.  Vi har kun et mindre problem med et lille indhold af aggressiv kulsyre samt for lidt for høj turbiditet (uklarhed) i vandet.  Ovennævnte ændring med kørsel med kun 1 pumpe ad gangen forventes at løse disse to små problemer.  Vandet er også undersøgt for pesticid-indhold, og alle prøver er OK.  Yderligere oplysninger om vores vandkvalitet mm. kan hentes på vores hjemmeside:  www.svejbaekvand.dk  eller fås hos bestyrelsen. 

Ved årsskiftet foretages selvaflæsning af vandmålere.  Silkeborg Kommune udsender selvaflæsningskort.  Hvis oplysningerne indsendes/indtastes inden fristens udløb, spares vi for en del besvær, og du spares for at få opkrævet strafgebyr.  På forhånd tak! 

Vi ved, at der er meget at glæde sig til her sidst på året, MEN glæd dig også til vores Generalforsamling, der afholdes i marts 2003.  En indkaldelse udsendes senere.  Ifølge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen indleveres til bestyrelsen senest den 1. februar 2003. 

Vi ønsker alle vores medlemmer en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår, 

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk