Nyheder Kontakt index.html Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

Kontrolmanual for vandmålere i drift

1.1 Baggrund og formål
I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Svejbæk Vandværk har opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle vandværkets afregningsvandmålere.
Kontrolsystemet skal sikre, at vandmålerne overholder gældende krav til nøjagtighed, således at forbrugerne kan have tillid til afregningen af vand og at de dermed forbundne skatter og afgifter afregnes på retfærdig og på fuldt betryggende vis.

1.2 Statistisk stikprøvekontrol
Kontrollen af vandmålerne udføres som statistisk stikprøvekontrol eller på periodisk udskiftning.

1.3 Stikprøveudtagning af partistørrelse
Almindeligvis 280 stk. (stikprøve 32 stk.).
Partierne dannes med ensartede karakteristika således , at stikprøveresultaterne kan betragtes som repræsentative for det målerparti, som målerne udtages fra. Målerpartierne godkendes eller forkastes på grundlag af antal fundne fejlemner i stikprøven.  

1.4 Referencer
Følgende bestemmelser og retningslinier er lagt til grund ved etablering af kontrolsystemet: Erhvervsfremme Styrelsens Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af og koldt og varmt vand. (bekendtgørelse nr. 68 af 27.januar 1997 med senere ændringer) Erhvervsfremme Styrelsens "Målerteknisk Direktiv, MDIR nr. 02.36-01, udg. 2 af 19. november 1997 - Koldt - og Varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift Minimumskrav/Vejledning". 

2.1 Dannelse af målerpartier til stikprøvekontrol
Partierne dannes af vandmålere, som er ens med hensyn til målerprincip, målerstørrelse og opsætningsperiode. Vandmålernes historik mv.arkiveres i FAS c/s KMD , hvor målerne er opdelt i partier. For hvert parti angives partinummer, målerdata for partiet ( fabrikat, type, årgang og målerstørrelse), antal målere i partiet.  

2.2 Udvælgelse af partier til stikprøvekontrol
De ældste partier kontrolleres først, og første stikprøvekontrol udføres inden vandmålerne har været i drift i mere end 6 år.  

Partistørrelse-stikprøveantal:  

Partistørrelse
Max antal målere
Stikprøve
antal målere
Godkendelse
max antal målere
med afvigelse
5
25
50
90
150
280
500
alle
5
8
13
20
32
50
0
0
0
1
2
3
5

2.3 Udtrækning af målere til stikprøve
Målerne til stikprøven udtrækkes i overensstemmelse med DS/ISO 2859 som enkelt stikprøve. Ud over det angivne antal målere udtages 2 ekstra målere til afprøvning, såfremt de udtagne målere viser sig fejl behæftede og ikke egnede til afprøvning. Vandmålerne til stikprøven udtrækkes tilfældigt.  

2.4 Håndtering af vandmålere til stikprøve kontrol
De udtrukne vandmålere nedtages og transporteres til akkrediteret målerlaboratorie.

2.5 Vurdering af stikprøven

2.5.1 Kalibreringsflow
Vandmålerne i stikprøven kalibreres ved følgende 3 målepunkter:

·         Flow B: 0,1 - 0,12 x QN

·         Flow C: 0,9 - 1,0 x QN

Vandmængderne ved Flow B og C fremgår af MDIR nr. 02.36-01 pkt 6.3

2.5.2 Nøjagtighedskrav til nye og genopsatte vandmålere
Nye vandmålere og vandmålere, der har været nedtaget og genopsættes, skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed:

·         Flow B: < 2 %

·         Flow C. < 2 %

2.5.3 Nøjagtighedskrav til vandmålere i drift
Vandmålere i drift (opsatte vandmålere) skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed:

·         Flow B: < 4 %

·         Flow C: < 4 %

2.6 Opfølgning på stikprøven

1. Såfremt stikprøven overholder kravene som til nye målere, må det pågældende parti forblive opsat i endnu en hel periode .(6 år)

2. Såfremt stikprøven ikke overholder kravene som til nye målere, men alene kravene til målere i drift, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil (3 år )før ny stikprøvekontrol.

3. Såfremt stikprøven forkastes , skal hele partiet nedtages inden 12 måneder.