Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

VEDTÆGTER

FOR

SVEJBÆK VANDVÆRK  

navn og hjemsted

§1  

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Svejbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

 formål

§2

 Selskabets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Forsyningen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ. Driftsbidraget skal foruden driftsomkostninger dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser .

 medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 Stk. 2 For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Silkeborg Kommune fastsatte regulativ.

 Stk.2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.  

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§5  

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.  

Stk. 2 Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene  

Stk.3 Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter .  

Stk. 4 Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.  

Stk. 5 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom eller en del af denne, er medlemmet -ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.  

Stk. 6 Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.  

Stk. 7 Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.  

udtræden af selskabet

§6  

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.  

Stk. 2 Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.  

Stk.3 Ved udtræden kan der ikke udbetales eller ud loddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.  

levering til ikke-medlemmer (købere)

§7  

Institutioner som ifølge deres natur ikke kan være medlemmer - eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.  

Stk. 2 Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.  

Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.  

generalforsamling

§8  

Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed.  

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  

Stk.3 Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.  

Stk. 4 For at forslag skal kunne behandles på ordinær generalforsamling skal de være opført på dagsordenen, og de skal derfor afgives til bestyrelsen senest 1.februar .  

Stk. 5 På den ordinære generalforsamling foretages følgende:  

-Valg af dirigent

-Bestyrelsens beretning

-Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

-Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

-Behandling at indkomne forslag

-Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

-Valg af revisorer

-Eventuelt  

Stk. 6 Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så fald vælges kun en kritisk revisor .  

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.  

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.  

Stk. 9 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.  

Stk. 10 De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.  

stemmeret og afstemninger

§9  

En parcel giver kun ret til en stemme uanset ejerforhold.  

Stk. 2 Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.  

Stk.3 Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.  

bestyrelsen

§10  

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling i de lige år afgår 2 medlemmer og i de ulige år 3 medlemmer .  

Stk. 2 Herudover er hvert år valgt en suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. et opnået stemmetal. Et sådan bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.  

Stk. 3 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.  

Stk. 4 Bestyrelsen konstituere sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.  

Stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.  

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 7 Bestyrelsens medlemmer kan for deres arbejde med vandværket modtage et honorar, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med fremlæggelsen af budgettet.  

Stk. 8 Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.  

tegningsret

§11  

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  

Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura, dog max. 5.000 kr.  

regnskab

§12  

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.  

Stk. 2 Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.  

Stk. 3 Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer , samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.  

opløsning

§13  

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.  

Stk. 2 Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.  

ikrafttræden

§14  

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1979, og ændret på generalforsamlingen den 30. marts 1992, 22. marts 1994, 29. marts 1995, og sidst ændret på generalforsamlingen den 19. marts 1997. De træder i kraft den 19.marts 1997.  

Dirigent:  Ole Strand

Bestyrelsen:  Charlotte Almar, Jesper Kyllesbech, Steen Nielsen, Erik Hauge, Svend Bech